Janusz Michałek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przez ostatni rok piastował stanowisko wiceprezesa Strefy. Specjalista z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego oraz restrukturyzacji infrastruktury publicznej. Jest ekspertem w obszarze funkcjonowania programów unijnych, od Instrumentów Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej ISPA, przez Fundusz Spójności, aż po aktualnie realizowany Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych i Podległych Politechniki Krakowskiej. Odpowiadał za koordynację projektów innowacyjnych i wybranych zadań w zakresie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, a także monitorował projekty inwestycyjne, a w tym rozbudowę trzech oczyszczalni ścieków na terenie powiatu żywieckiego, zaprojektowanie i wybudowanie nowoczesnej instalacji suszenia osadów oraz budowę ponad 1400 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie jedenastu gmin powiatu żywieckiego. Na obie fazy projektu pozyskano dotacje unijne o wartości 200 mln euro.

Był Przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki komunalnej Beskid Ekosystem. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu –MAO (Measure Authorising Officer) dla przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i II” w Żywcu.

Brał czynny udział w inicjatywie Leader. Współtwórca i założyciel Lokalnej Grupy Działania LGD w ramach Leader +, z której powstało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, w którym pełni funkcję Przewodniczącego Rady. Jest też założycielem i Przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastra Energii Żywiecka Energia Przyszłości”. Członek Rady Ekspertów Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów „Nostra Res” wiceprezes zarządu stowarzyszenia „Pro Silesia” w Katowicach. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce i członkiem Rady Nadzorczej MPEC w Żywcu.