Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to publiczna Uczelnia wyższa o szerokim profilu kształcenia, posiadająca pełne uprawnienia akademickie. Przez blisko 50 lat od swojego powstania Uczelnia ugruntowała swoją pozycję wśród najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Dorobkiem Uczelni jest prowadzenie kształcenia w ramach czterech Wydziałów na ponad 40 kierunkach studiów. Uniwersytet stale wdraża nowoczesne techniki transferu wiedzy i dynamicznie rozwija ofertę edukacyjną,  dostosowując ją  do wymogów współczesnego rynku pracy. Studenci mają do wyboru blisko 100 specjalności i specjalizacji. Uczenia oferuje naukę na wszystkich poziomach kształcenia, od studiów I stopnia, do III włącznie. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Erasmus+. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dysponują sześcioma uprawnieniami do nadawania stopni doktora (fizyka, chemia, historia, literaturoznawstwo i językoznawstwo, sztuki piękne) oraz jednym uprawnieniem do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk historycznych. Wszystkie Wydziały dysponują kategorią naukową „B”. Uczelnia wykształciła ponad 65 tysięcy absolwentów. Obecnie zatrudnia ponad 650 pracowników. W gronie tym znajduje się blisko 450 nauczycieli (wśród nich 156 osób to samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni).

Pracownicy naukowi Uniwersytetu realizują  wiele projektów badawczych finansowanych ze środków pozyskanych w konkursach NCN, NCBiR, Fundacji Nauki Polskiej, Konkursach MNiSW oraz UE. Uczelnia prowadzi cały szereg projektów związanych z transferem kompetencji miękkich (m.in. Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Ceepus). Uniwersytet  posiada ponad 120 podpisanych umów bilateralnych i interinstytucjonalnych z uniwersytetami  w Europie, Afryce i Amerykach. Wynikiem współpracy z innymi  ośrodkami akademickimi są wspólnie realizowane konferencje i sympozja naukowe. Ich efektami są publikacje w czasopismach punktowanych oraz prowadzenie wspólnych grantów.

W Uczelni działa Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki, które zabiega o efektywne wykorzystanie potencjału dydaktycznego, naukowego i artystycznego Uniwersytetu dla rozwoju Częstochowy, regionu i kraju poprzez transfer wyników badań, prac naukowych i artystycznych do gospodarki i otoczenia społeczno-gospodarczego. Wspiera także rozwój nowoczesnej przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim oraz promuje osiągnięcia nauki i sztuki.

W ramach Uczelni aktywnie funkcjonuje Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego, którego zadaniem jest upowszechnianie idei kształcenia przez całe życie poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także poprzez działalność kulturalno-edukacyjną. Organizuje: kursy językowe, studia podyplomowe, kursy dokształcające i doskonalące oraz szkolenia. Od ponad 20 lat Uczelnia prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku, który obecnie liczy prawie 800 słuchaczy.

Uniwersytet posiada znakomitą bazę dydaktyczną, nowoczesne laboratoria, sale wykładowe, Akademickie Centrum Sportowe,  Planetarium Astronomiczne, akademik, Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe oraz Wydawnictwo.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie aktywnie wychodzi poza akademickie mury. Patronuje  wielu projektom kulturalnym na terenie miasta i regionu.  Organizuje  liczne wystawy, koncerty muzyczne, konferencje, wydarzenia sportowe i inicjuje ważne debaty o znaczeniu społecznym, historycznym czy politycznym. Takie działania służą nie tylko popularyzacji nauki, sztuki i sporu, ale przede wszystkim aktywizują mieszkańców, wzbogacają ofertę konstruktywnego spędzania.

Podstawowe dane i liczby

  • blisko 50 lat tradycji akademickiej
  • 5 tysięcy studentów
  • 4 wydziały
  • ponad 40 kierunków studiów i 100 specjalności
  • 65 tysięcy absolwentów  

Ciekawostki i fakty

  • jest wiodącą  uczelnią  w regionie,
  • posiada  wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną,
  • wdraża i upowszechnia  nowoczesne metody kształcenia: tutoring, e-lerning,
  • współpracuje z kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie
  • posiada własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria. 

 

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. (+48 34) 378 22 71
e-mail: rektor@ujd.edu.pl

www.ujd.edu.pl

 

 

 

Powrót do listy