Politechnika Śląska

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

W 15 jednostkach – 13 wydziałach, kolegium i centrum naukowo-dydaktycznym Politechniki Śląskiej – prowadzonych jest obecnie prawie 60 kierunków studiów i blisko 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować administrację, analitykę biznesową, matematykę, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także języki obce i pedagogikę. Jedenaście wydziałów i centrum naukowo-dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały funkcjonują w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu Politechnika Śląska obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego. Politechnika Śląska zajmuje również czołowe miejsca zarówno w polskich, jak i zagranicznych rankingach. Znalazła się na piątym miejscu wśród uczelni technicznych i trzynastym wśród wszystkich uczelni w Polsce w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Dwa kierunki: inżynieria środowiska i logistyka okazały się najlepsze w Polsce, co przyczyniło się do zajęcia przez Politechnikę Śląską czwartego miejsca w kraju w rankingu studiów inżynierskich. W międzynarodowym zestawieniu uczelni wyższych SCImago Institutions Ranking (SIR), obejmującego wskaźniki z zakresu prowadzonych badań naukowych, innowacyjności oraz wpływu społecznego, mierzonego obecnością danej instytucji w Internecie, Politechnikę Śląską sklasyfikowano na 4. miejscu w Polsce oraz na 17. w regionie Europy Wschodniej. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na drugim miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu zaś według tygodnika „Wprost” na wysokim czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

Ponadto szkoła została również uhonorowana wyróżnieniem Logo „HR Excellence in Research”, potwierdzającym stosowanie zasad Europejskiej Karty Naukowca i kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Engineering and Technology, potwierdzającej wpływ uczelni na postrzeganie polskiej nauki w świecie.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci ponad 20 tys. studentów, w tym 15,5 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie oraz podyplomowe. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym – zaocznym lub wieczorowym. Na 11 kierunkach Politechniki Śląskiej istnieje możliwość studiowania w języku angielskim.

Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia, przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji, jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

Wizja Politechniki Śląskiej w 2020 roku: Politechnika Śląska to kierujący się poszanowaniem uniwersalnych wartości i tradycji akademickich, nowoczesny, rozpoznawalny, europejski uniwersytet techniczny, znajdujący się w ścisłej czołówce polskich uczelni technicznych, przygotowujący elity społeczeństwa, wspierający dynamiczny rozwój gospodarki w duchu wartości etycznych, najwyższej jakości badań naukowych i kształcenia. Wysoką pozycję i prestiż buduje przez samodoskonalenie w atmosferze partnerskiej współpracy pracowników, doktorantów, studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, która sprzyja kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 180,6 tys. inżynierów, 4 661 doktoratów oraz 899 habilitacji. Absolwenci uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze.

Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni.

Szkoła oferuje również swoim studentom możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej z ponad dwustu uczelni na całym świecie. Szerokie kontakty zarówno z zagranicznymi, jak i krajowymi ośrodkami naukowymi, znakomicie wykwalifikowana kadra oraz prowadzone badania naukowe skierowane na aktywną współpracę z przemysłem, zapewniają wysoki poziom nauczania na Politechnice Śląskiej. To tutaj rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach i sprawiają, że Politechnika Śląska jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy. Szerokiej i sprawnej współpracy z podmiotami zewnętrznymi sprzyjają również powołane do tego jednostki, tj.: Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Biuro Karier Studenckich, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, jak również Centrum Zarządzania Projektami.

Podstawowe dane i liczby

  • 21400 studentów
  • 190000 absolwentów
  • 15 Wydziałów
  • 60 kierunków studiów
  • 200 specjalności

Ciekawostki i fakty

  • 4. miejsce w Polsce oraz 17. w regionie Europy Wschodniej w międzynarodowym rankingu SCImago Institutions Ranking.
  • W 2016 roku Politechnika Śląska została uhonorowana nagrodą Elsevier Reasearch Impact Leaders w kategorii: Engineering and Technology
  • Uczelnia zajmuje 5. miejsce wśród uczelni technicznych w kraju wg rankingu Fundacji Edukacyjnej oraz 4. miejsce w rankingu studiów inżynierskich.
  • Według dziennika „Rzeczpospolita” Politechnika Śląska znajduje się na drugim miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu
  • W 2016 roku Politechnika Śląska została wyróżniona prestiżowym Logo „HR Ecxellence in Research”,

  

Dane kontaktowe

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
tel. (+48 32) 237 10 00
www.polsl.pl

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Banacha 7, 44-100 Gliwice
tel. (+48 32) 400 34 00
biznes@polsl.pl

 

Powrót do listy