Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny, Biologii i Ochrony Środowiska, Etnologii i Nauk o Edukacji, Filologiczny, Informatyki i Nauki o Materiałach, Matematyki, Fizyki i Chemii, Nauk o Ziemi, Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii, Prawa i Administracji, Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego i Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane.

Uniwersytet Śląski oferuje prawie 77 kierunków studiów i ponad 238 specjalności. Uczelnia kształci obecnie ponad 25 846 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Erasmus+. Uniwersytet zawarł ponad 600 umów z partnerami zagranicznymi, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

Badania naukowe w Uniwersytecie Śląskim prowadzone są w wielu dyscyplinach i specjalnościach naukowych. Są niezwykle wszechstronne i poszukują rozwiązań problemów uznawanych w Polsce, Europie i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego. Koncentrują się wokół tematów dotyczących m. in. zdrowia i medycyny, środowiska i zmian klimatycznych, biotechnologii,  ochrony środowiska i gospodarki wodnej, technologii informacyjnych, nanotechnologii, materiałów i nowych technologii, energii, obejmują zagadnienia prawne, społeczne, z zakresu edukacji, przemian kulturowych i dziedzictwa narodowego oraz sztuki. Wiele z nich ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce. Przykładowo: synteza, badanie właściwości fizykochemicznych i biomedycznych nowych pochodnych porfiryn jako potencjalnych fotouczulaczy w metodzie PDT; chemoinformatyka i projektowanie leków; informatyka bioinżynierska, analiza i przetwarzanie obrazów biomedycznych; biotechnologia środowiska, zmiany klimatu i skutki środowiskowe; struktura, dynamika i ewolucja roślinnego genomu jądrowego z perspektywy badań cytomolekularnych; poszukiwanie i wytwarzanie nowych materiałów z możliwymi zastosowaniami w elektronice, energetyce i medycynie.
Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone są dzięki środkom pozyskiwanym na finansowanie działalności statutowej jednostek oraz  w konkursach na realizacje i finansowanie projektów.

Badacze z Uniwersytetu Śląskiego, do których należą nie tylko pracownicy, ale również doktoranci i studenci,  realizują prawie 200 projektów badawczych i rozwojowych pozyskanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych instytucji krajowych, w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych, ponad 1400 tematów badawczych w ramach działalności statutowej, a także ponad 50 badawczych  prac zleconych na zamówienie podmiotów gospodarczych, jednostek administracji państwowej, jednostek naukowych, sądów i innych instytucji.

Wysoki poziom badań naukowych w Uniwersytecie Śląskim potwierdzają m.in. kategorie jednostek przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych ― aktualnie pięć wydziałów otrzymało kategorię A, a pozostałych siedem kategorię B – oraz przyznanie statusu KNOW Centrum Studiów Polarnych, w którym jednostką wiodąca jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. O status KNOW mogą ubiegać się m.in. jednostki prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie oraz zapewniające wysokiej jakości kształcenie. KNOW, zwane jednostkami flagowymi nie tylko rywalizują z najlepszymi jednostkami na świecie, ale mają być także przykładem i inspiracją do działania dla innych ośrodków naukowych w kraju. Celem działalności Centrum Studiów Polarnych jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na światowym poziomie, a także kształcenie młodej kadry naukowej. Centrum tworzą: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (jednostka wiodąca) Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Uniwersytet Śląski realizuje projekty badawcze, inwestycyjne i edukacyjne, współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. W ramach projektów inwestycyjnych powstały m.in. takie ośrodki, jak Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka czy Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Uczelnia może pochwalić się również dynamicznym wzrostem projektów edukacyjnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania, specjalności oraz kierunków studiów, w tym kierunków korespondujących z potrzebami rynku pracy, a także zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Ponadto realizowane są projekty wspierające młodych doktorantów i ich działalność naukową, również w powiązaniu ze sferą biznesu.

W ramach Uniwersytetu Śląskiego działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, którego zadaniem jest upowszechnianie działań edukacyjnych dostosowanych do wymagań osób w różnym wieku.

Centrum Kształcenia Ustawicznego organizuje następujące inicjatywy:

 • Uniwersytet Śląski Dzieci,
 • Uniwersytet Śląski Młodzieży,
 • Uniwersytet Śląski Maturzystów,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe,
 • Blok Kształcenia Nauczycielskiego,
 • kursy i szkolenia,
 • program Executive Master of Business Administration.


Szeroka oferta kształcenia na Uniwersytecie Śląskim dodatkowo wzbogacona jest możliwością rozwijania indywidualnych umiejętności i pasji. Na każdym wydziale działają liczne koła naukowe oraz artystyczne. W całym Uniwersytecie jest ich blisko 250. Życie studenckie pozwala urozmaicić m.in. oferta AZS – Akademickiego Związku Sportowego i AEGEE – Europejskiego Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej. Prężnie działają prowadzone przez studentów media i zespoły artystyczne: Studenckie Studio Radiowe „Egida” (jedna z najstarszych radiostacji akademickich w Polsce), magazyn „Suplement”, a także Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” oraz  Akademicki Chór „Harmonia”. Ponadto aktywnie działa Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ, która jest siłą napędową studenckich inicjatyw naukowych, kulturalnych i sportowych, a także wydarzeń o charakterze rozrywkowym. Dużą rolę w tym zakresie pełni Centrum Obsługi Studenta, które organizuje akcje promujące aktywność młodych członków społeczności akademickiej, m.in. konkurs dla kół naukowych „StRUŚ” i Wyróżnienia JM Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów. Działania COS obejmują również wszechstronną pomoc dla osób niepełnosprawnych studiujących i pracujących w UŚ. Ważnym uzupełnieniem oferty COS jest wsparcie psychologiczne dla studentów.

Uczelnia zapewnia zakwaterowanie w 10 nowoczesnych akademikach w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie, w których znajdują się zarówno pokoje jednoosobowe, jak i typu „studio”. Standardem jest wolny dostęp do internetu w każdym pokoju. Oprócz tego bazę socjalną Uczelni tworzą stołówki studenckie oraz bufety.

Dzięki dynamicznym działaniom Biura Karier UŚ, Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom studentów na rynku pracy. Prowadzi zintegrowane działania służące zintensyfikowaniu kontaktu młodych ludzi z pracodawcami, takie jak: praktyki, staże, spotkania z przedstawicielami pracodawców, targi pracy i szkolenia, które organizowane są przez specjalistów Biura Karier UŚ, doradców zawodowych oraz przedstawicieli firm. Dodatkowo Uczelnia prowadzi badania losów dotychczasowych absolwentów oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych absolwentów UŚ.

W ramach administracji ogólnouczelnianej funkcjonuje Biuro Współpracy z Gospodarką. Jego zadaniem jest konsolidowanie działań w zakresie promowania idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim Uniwersytetu, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz nawiązywania relacji biznesowych z przedsiębiorstwami. Biuro aktywnie wspiera pracowników naukowych w tworzeniu i realizowaniu projektów badawczo-wdrożeniowych oraz koordynuje działania w procesie komercjalizacji własności intelektualnej Uczelni.

Uniwersytet Śląski wspólnie z miastem Katowice zainicjował stworzenie unikatowego projektu edukacyjnego, którego celem jest nawiązanie ścisłej współpracy merytorycznej z dwoma katowickimi liceami – IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka oraz III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza. Projekt ma zapewnić uczniom szkół ponadgimnazjalnych wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. 

Uczelnia wychodzi poza swoje mury: patronuje różnorodnym projektom kulturalnym, inicjuje istotne debaty i angażuje się w nie. Takie działania służą nie tylko promocji poszczególnych miast i Regionu, ale przede wszystkim aktywizują mieszkańców, wzbogacają ofertę twórczego spędzania czasu w przestrzeni akademickiej, tworzą UniverCity.

Podstawowe dane i liczby

 • 12 Wydziałów
 • ponad 25 tys. studentów
 • 77 kierunków studiów i 238 specjalności

Ciekawostki i fakty

 • 377 zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP przedmiotów własności przemysłowej
 • 1165 zawartych umów i porozumień z podmiotami gospodarczymi i samorządowymi

 

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bankowa 12
40-007 Katowice
tel. (+48 32) 359 22 71
www.us.edu.pl


Biuro Współpracy z Gospodarką
tel. (+48 32) 359 22 71
transfer@us.edu.pl

 

Powrót do listy