Regionalne Inteligentne Specjalizacje WSL (RIS)

Województwo śląskie, jako pierwszy region w kraju posiadało przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2012 roku "Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 (RIS)” wraz z zidentyfikowanymi inteligentnymi specjalizacjami regionu (energetyka, ICT, medycyna).

Potrzeba wskazania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym wynika m.in. z konieczności spełnienia warunku ex-ante, określonego w odniesieniu do Celu Tematycznego 1: Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa, tj.: istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji oraz jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki regionu poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju, podstawą aktualizacji inteligentnych specjalizacji jest proces przedsiębiorczego odkrywania (entrepreneurial discovery process), rozumiany jako integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji angażuje partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których region ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym. Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi. Działania podejmowane w celu zidentyfikowania inteligentnych specjalizacji pozwalają na efektywne finansowanie inwestycji w tych dziedzinach, które przyniosą rzeczywiste efekty gospodarcze. Pilotażowe procesy przedsiębiorczego odkrywania były prowadzone w województwie śląskim przez Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

                                                                                                                                                                      
Energetyka
 • jest ważnym sektorem gospodarczym regionu i gospodarki narodowej
 • dla niej ze względu na istniejące wyposażenie infrastrukturalne (produkcji, przesyłu i konsumpcji energii) oraz dużą gęstość zaludnienia i lokalizacji przemysłu w regionie, Województwo Śląskie jest doskonałym zapleczem testowania i pełnoskalowego wdrażania rozwiązań innowacyjnych
 • generuje efekt ssania nie tylko w zakresie technologii dla energetyki, ale także dla nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, informatyki i automatyzacji czy przemysłu maszynowego
 • w której coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w energetyce zawodowej i przemysłowej, a także w grupach prosumenckich – biznesowych i mieszkaniowych
 • w szerokim rozumieniu stanowiącej pierwszy i najważniejszy obszar kreowania, testowania i stosowania technologii inteligentnych sieci dystrybucji mediów, z którego doświadczenia mogą być przenoszone na rozwiązania dla innych tzw. inteligentnych rynków
 
 ICT
 
 • mają horyzontalne znaczenie dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego regionu dzięki zwiększaniu dostępu do wiedzy oraz umożliwianiu kreacji i dystrybucji dóbr i usług
 • pozwalają na uczestnictwo w globalnych sieciach współpracy i tworzenie systemów transakcyjnych i zarządzania związanych z inteligentnymi rynkami
 • związane są z kreowaniem, adaptacją lub absorpcją zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierii materiałowej i elektroniki oraz wykorzystaniem designu jako istotnego ogniwa stanowiącego o sukcesie powiązania technologii i produktu na niej bazującego z ich użytkownikiem
 • których wykorzystywanie jest jedną ze współczesnych kompetencji cywilizacyjnych zarówno jednostek i społeczności, jak i środowisk innowacyjnych
 
Medycyna 
 • stanowi jeden z wyróżników województwa śląskiego w kraju przez wzgląd na doskonałość w licznych dziedzinach prewencji, leczenia i rehabilitacji oraz rozpoznawalność produktów inżynierii medycznej
 • istotna jest jako element systemu usług publicznych w kontekście przedstawionej w strategii Śląskie 2020 wizji, w której region opisywany jest jako zapewniający dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie
 •  nierozerwalnie związana jest z kreowaniem, adaptacją lub absorpcją zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierii medycznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej, informatyki i elektroniki
 • wspomagana jest technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi w zakresie badań in silico, jak i zdalnej prewencji oraz diagnostyki, a także leczenia skomplikowanych przypadków
 •  w medycynie rozwijają się systemy inteligentnych rynków lub quasi-rynków związanych z obsługą ubezpieczonego w systemie publicznym lub systemach prywatnych, w tym międzynarodowych
 
 Przemysły wschodzące

Przemysły wschodzące (emerging industries) stanowią nowe lub istniejące sektory gospodarki i łańcuchy wartości, które rozwijają się w nowe gałęzie przemysłu, przyszłościowe dla rozwoju regionu. Przemysły wschodzące są kreowane i wzmacniane przy udziale technologii cross sektorowych, innowacyjnych, kreatywnych usług oraz zmian społecznych wynikających z ekologicznych i zasobooszczędnych rozwiązań. Wśród przemysłów wschodzących należy wymienić:

 • ekoprzemysły,
 • przemysły morskie,
 • przemysły kreatywne,
 • przemysły mobilności,
 • przemysły usług mobilnych,
 • przemysły medycyny spersonalizowanej.

Przemysły wschodzące stanowią branże przemysłowe:

 • zazwyczaj oparte na nowych produktach, usługach, technologiach lub pomysłach,
 • na wczesnym etapie rozwoju,
 • charakteryzują się wysokim tempem wzrostu,
 • posiadają potencjał rynkowy do osiągnięcia nowych i globalnych znaczących przewag konkurencyjnych,
 • są kluczowe do przyszłej konkurencyjności i dobrobytu w Europie,
 • zostały zidentyfikowane w ramach projektu ECO-III zrealizowanym na potrzeby Komisji Europejskiej, Europejskiego Obserwatorium Klastrów oraz regionów europejskich w kierunku tworzenia nowych wzorców specjalizacji. Pozwoli to strategiom inteligentnej specjalizacji koncentrować się na wzmacnianiu określonych przewag konkurencyjnych oraz unikaniu niewłaściwej alokacji ograniczonych zasobów na wczesnym etapie.

Zastosowanie przemysłów wschodzących w polityce europejskiej (Strategia Europa 2020):

 • kluczowe znaczenie dla zwiększenia obecnej i przyszłej konkurencyjności i dobrobytu Europy,
 • umożliwiają odnowienie przemysłowe poprzez wspieranie rozwoju solidnych i zrównoważonych platform przemysłowych,
 • europejskie przedsiębiorstwa mogą konkurować globalnie,
 • umożliwiają Europie przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zasobooszczędną i opartą na wiedzy.
 
 Zielona gospodarka

Zielona gospodarka to priorytetowy obszar dla województwa śląskiego, ze względu na największy potencjał do wykorzystania w gospodarce obejmujący działania wspierające wzrost i rozwój gospodarczy, z zapewnieniem stałej dostępności kapitału naturalnego i usług ekosystemowych (ang. green growth), politykę środowiskową, gospodarczą, społeczną oraz innowacje zapewniające społeczeństwu efektywne wykorzystanie zasobów w procesach produkcji i konsumpcji (ang. green economy).

Domeny zielonej gospodarki to:

 • gospodarowanie zasobami,
 • odnawialne źródła energii,
 • efektywność energetyczna i materiałowa,
 • czyste technologie i czystsza produkcja,
 • ochrona bioróżnorodności,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • zrównoważony model konsumpcji i produkcji.

Zgodnie z Raportem Global Green New Deal. Policy Brief do obszarów kluczowych zielonej gospodarki należą:

 • energia odnawialna,
 • czyste technologie,
 • budownictwo wydajne energetycznie (energooszczędne),
 • transport publiczny,
 • gospodarka odpadami i recykling,
 • zrównoważone wykorzystanie gruntów, wody, lasów,
 • ekoturystyka.
 
INNOBSERVATOR SILESIA 

Podstawą funkcjonowania Platformy Innowacji INNOBSERVATOR SILESIA jest istniejąca już dzisiaj w regionie efektywna współpraca kluczowych instytucji i firm regionu. Celem witryny jest transfer regionalnych informacji i wiedzy pomiędzy nauką, przemysłem i samorządem.

Platforma służyć ma:

 • upowszechnianiu informacji zawartych w portalach proinnowacyjnych całego regionu,
 • promocji wydarzeń kreujących renomę innowacyjnego województwa śląskiego,
 • inspiracji do kreatywności i innowacyjności w regionie poprzez promocję dobrych praktyk.

SO RIS ENERGETYKA

 

SO RIS MEDYCYNA

 

SO RIS ICT

 

SO RIS ŚRODOWISKO

 

SO RIS NANO SO RIS MASZYNY SO RIS MATERIAŁY SO RIS TRANSPORT