Edukacja

Województwo Śląskie jest organem prowadzącym dla szkół i placówek mających charakter regionalny i ponadregionalny, o bardzo zróżnicowanej specyfice i zadaniach.

Nasze placówki promują innowacyjność, nowoczesne metody nauczania, techniki i technologie odpowiadające potrzebom regionu. Bardzo ważne we współczesnej rzeczywistości jest kształcenie się przez całe życie. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w tym zakresie, zapewniając możliwość kształcenia się w ramach bogatej oferty kursowej, wpływając na kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień mieszkańców regionu.

Organizując i prowadząc różnorodne formy doskonalenia oraz kursy kwalifikacyjne, a także oferując bogaty księgozbiór i prasę specjalistyczną, prowadzone przez Województwo placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne stwarzają możliwości doskonalenia warsztatu pracy i umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycielom i doradcom metodycznym zatrudnionym w szkołach i placówkach województwa śląskiego.

Oferta Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego adresowana jest do młodzieży i osób dorosłych pragnących uzupełnić lub uzyskać nowe kwalifikacje. Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ofercie placówek znajdują się m. in. kwalifikacyjne kursy zawodowe, pozwalające na uzyskanie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są placówkami resocjalizacyjnymi, przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, w wieku od 13 lat do 18 lat.
Celem ośrodków jest tworzenie właściwych warunków wychowawczych.
Zespoły szkół specjalnych zorganizowane przy podmiotach leczniczych realizują zadania oświatowe skierowane do dzieci i młodzieży przewlekle chorej, niepełnosprawnej ruchowo oraz z zaburzeniami emocjonalnymi – przebywającymi na leczeniu szpitalno-sanatoryjnym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu i mowy. Zadaniem jednostki jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby byli oni zdolni do samodzielnej egzystencji w rodzinie, środowisku i społeczeństwie.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi kształci w zawodzie pracownik socjalny w systemie dziennym i zaocznym.

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie jako placówka oświatowa o charakterze ponadregionalnym, pełni szczególną rolę w kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień uczniów w zakresie astronomii i nauk pokrewnych. Oferuje szeroki wachlarz seansów realizowanych pod niebem planetarium oraz zajęć w stacji sejsmologicznej i meteorologicznej przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych.

Celem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu jest przygotowanie zawodników - uczniów do reprezentowania Polski, regionu i szkoły na zawodach rangi: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy, Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. W Zespole Szkół prowadzone są następujące dyscypliny sportowe: lekkoatletyka, pływanie, zapasy.

Podstawowe dane i liczby

Województwo Śląskie jest organem prowadzącym dla 28 jednostek, wśród których znajduje się:
pięć placówek doskonalenia nauczycieli: Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, a także Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, dwie Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie: w Katowicach i Bielsku-Białej oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna wchodząca w skład RODN „WOM” w Częstochowie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku wchodząca w skład RODNiIP „WOM” w Rybniku,
pięć Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Katowicach, Raciborzu, Rybniku i Zabrzu oraz Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
cztery Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze: w Jaworzu, Radzionkowie, Kuźni Raciborskiej i Krupskim Młynie,
siedem Zespołów Szkół Specjalnych: w Goczałkowicach – Zdroju, Jastrzębiu – Zdroju, Orzeszu – Zawiści, Rabce – Zdroju, Kamieńcu – Zbrosławicach, Istebnej i Skoczowie, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi,
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.
Uczy się w nich 3 449 uczniów i słuchaczy.

Ciekawostki i fakty

Województwo Śląskie realizuje program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, obowiązujący od września 2015 r. do czerwca 2018 r. Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych, pomoc uczniom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich międzynarodowych imprezach oraz stosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie jest największym i najstarszym obiektem tego typu w kraju. Centralnym urządzeniem placówki jest projektor, którego wysokość sięga 5 m. Odtwarza wygląd nieba z dowolnego miejsca na Ziemi o dowolnej porze, naśladując rzeczywisty firmament. Placówka wyposażona jest również w największą w kraju lunetę soczewkową (refraktor).
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie jest organizatorem trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej. Uczestnikami tej naukowej imprezy jest młodzież z krajów całego świata. W roku 2015 przygotowało polską reprezentację na Międzynarodową Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki w Indonezji.


Strony www szkół i placówek 

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
www.medyk.gliwice.pl
www.medyk.katowice.pl
www.medykraciborz.com.pl
www.medyk.miastorybnik.pl
www.studium-med.zabrze.pl
www.rcku.nazwa.pl
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze:
www.mowkrupskimlyn.pl
www.mowjaworze.edupage.org
www.mowkuznia.edupage.org
www.mow.radzionkow.pl
Pedagogicznie Biblioteki Wojewódzkie:
www.pbw.katowice.pl
www.pbw.bielsko.pl
Placówki Doskonalenia Nauczycieli:
www.wom.edu.pl/
www.wombb.edu.pl
www.womczest.edu.pl
www.womkat.edu.pl
www.metis.pl
Zespoły Szkół Przyszpitalnych:
www.zssistebna.pl
www.zssscru.rabka-net.pl
www.zsskamieniec.wieszowanet.pl
www.goczalkowicestokrotka.szkola.pl
www.szkolaszpital.pl
www.zss.skoczow.pl
www.oswnis.pl
www.smsraciborz.pl
www.kpsscz.pl/
www.planetarium.edu.pl