Konsultacje z zainteresowanymi stronami Nowe działanie EIT wspierające innowacyjność instytucji szkolnictwa wyższego (HEI)

Chcesz się przyczynić do rozpoczęcia nowych działań mających na celu zwiększenie zdolności innowacyjnych instytucji szkolnictwa wyższego? Weź udział w konsultacjach społecznych - masz czas do 15 listopada 2020 r.! Twój głos ma znaczenie!

Źródło: pixabay.com Image by jarmoluk 

Wsparcie EIT dla szkolnictwa wyższego

Instytucje szkolnictwa wyższego w Europie (HEIs) muszą być bardziej innowacyjne w swoim podejściu do edukacji, badań i zaangażowania w lokalne ekosystemy innowacji, w tym biznes i społeczeństwo obywatelskie. Wymaga to jasnej strategii, metodologii i zasobów. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ma wyjątkową możliwość do wspierania rozwoju przedsiębiorczych, innowacyjnych uczelni w ramach programu Horyzont Europa, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027.

Komisja Europejska zaproponowała, aby EIT i jego wspólnoty wiedzy i innowacji (EIT KICs) rozpoczęły nowe działanie mające na celu zwiększenie zdolności innowacyjnych instytucji szkolnictwa wyższego w ramach strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021–2027. Zgodnie z propozycją Komisji EIT planuje:

  • zintegrować większą liczbę instytucji szkolnictwa wyższego w innowacyjne łańcuchy wartości i ekosystemy;
  • opierają się na wcześniejszych inicjatywach politycznych i ustanawiają nowe, pogłębione i szerokie działania;
  • wspierać edukację włączającą poprzez rozszerzenie znaku EIT, nadawanego obecnie programom edukacyjnym WWiI, na szerokie spektrum uczelni, które będą uczestniczyć w nowej akcji.

Więcej informacji na temat wsparcia EIT dla szkolnictwa wyższego można znaleźć tutaj.

Skąd pomysł na konsultacje?

Niniejesze konsultacje są częścią EIT Stakeholder Forum, które jest dorocznym wydarzeniem, na którym można nawiązywać kontakty z różnymi interesariuszami i partnerami. Konsultacje z zainteresowanymi stronami stanowią platformę dla zainteresowanych stron EIT do wyrażenia swoich opinii i wniesienia wkładu w skuteczną realizację strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021–2027.

Informacje zwrotne otrzymane za pośrednictwem kwestionariusza przyczynią się do realizacji nowego działania EIT mającego na celu wspieranie zdolności innowacyjnych instytucji szkolnictwa wyższego (HEI) w Europie. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w raporcie końcowym forum EIT z 2020 r. na początku 2021 r.

Kto jest w grupie docelowej?

Każdy, kto jest zainteresowany tematem, jest proszony o udzielenie odpowiedzi, niezależnie od tego, czy był wcześniej zaangażowany w działalność EIT. Osoby lepiej zaznajomione z tematem Organizatorzy zachęcają do przedstawienia swoich opinii i pomysłów na temat przyszłej realizacji nowego działania w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę.

Kiedy można wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje trwają do 15 listopada 2020 r.

Więcej informacji:
Powrót do listy