Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy - weź udział w konsultacjach!

Przyczyń się do kształtu  ram strategicznych UE na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Konsultacje publiczne potrwają do 1 marca 2021 r.

Źródło: Zdjęcie autorstwa Ivan Samkov z Pexels

Do kogo skierowane są konsultacje?

Obecne konsultacje dotyczą inicjatywy na rzecz przyszłych ram strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w miejscu pracy jest przedmiotem szerokiego zainteresowania. Z tego powodu w ramach tych konsultacji społecznych zbierane są opinie wszystkich zainteresowanych obywateli i organizacji. Szczególnie proszeni o wkład są: 

  • krajowe lub regionalne organy publiczne działające w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) (np. ministerstwo, krajowy instytut BHP, inspekcja pracy itp.)
  • organizacje pracodawców i pracodawcy (stowarzyszenia przedsiębiorców, stowarzyszenia branżowe itp.)
  • pracownicy i organizacje pracownicze (związki zawodowe itp.) 
  • inne instytucje lub organy UE
  • organizacje i obywatele zainteresowani lub posiadający wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (np. instytucje akademickie, instytucje badawcze, agencje UE, specjaliści BHP, publiczne i prywatne organizacje ubezpieczeniowe, organizacje pozarządowe).
Skąd pomysł na konsultacje?

Komisja zobowiązała się do zapewnienia pracownikom UE prawa zarówno do wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, jak i do zaadaptowania środowiska pracy do ich potrzeb zawodowych, które umożliwia im przedłużenie życia zawodowego. Obecne strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy kończą się w 2020 r., a nowe zostaną przyjęte w 2021 r. Cel tych konsultacji publicznych jest dwojaki: 

  • zebrane informacje i opinie posłużą do podsumowania obecnych ram strategicznych UE,
  • zapewnienie wkładu w przygotowanie i udoskonalenie nowych na okres (2021-2027).
Kiedy można wziąć udział w konsultacjach?

7 grudnia 2020 r. - 1 marca 2021 r. 

Formularz jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej.

 

 

Powrót do listy