Konsultacje

How do foreigners cope in the age of pandemics? We are moving forward with consultations!

The importance of foreigners for the labour market, development of enterprises and functioning of higher education institutions in the Silesian Voivodeship is growing dynamically. Pandemic is especially difficult for them and the uncertainty towards future is even more striking. Are you from overseas? Are you studying or working in Poland? Share your pandemic experiences with us and tell about the problems you have faced. How would you rate your stay in the Silesian voivodeship? What are your plans? We invite you to participate in our survey, so that together we could contribute to a better understanding of the perspective of foreigners by local governments. The worksheets are available in four language versions (Polish, English, Ukrainian and Belarusian).

więcej

Як люди з-за кордону радять собі під час пандемії? Ми починаємо консультації!

Значення іноземців для ринку праці, розвитку підприємств та функціонування університетів у провінції динамічно зростає в воєвудстві Сілезія. Час пандемії для них особливо складний і подвійно відзначається невизначеністю. Ви з-за кордону? Ви навчаєтесь чи працюєте в Польщі? Поділіться з нами своїм досвідом пандемії - які у вас виникли проблеми? Як ви оцінюєте своє перебування у Сілезькому воєвудстві, які ваші плани? Ми запрошуємо вас взяти участь у нашому опитуванні, щоб спільно сприяти кращому розумінню перспективи іноземців місцевими органами влади. Ми підготували електронні таблиці у чотирьох мовних версіях (польський, англійський, український та білоруський).

więcej

Як замежнікі спраўляюцца падчас пандэміі? Мы прыступаем да кансультацый!

Дынамічна расце значэнне замежнікаў для рынку працы, развіцця прадпрыемстваў або функцыянавання вышэйшых навучальных устаноў у Сілезскім ваяводстве. Час пандэміі асабліва цяжка для іх і ўдвая адзначана нявызначанасцю. Вы з-за мяжы? Вы вучыцеся або працуеце ў Польшчы? Падзяліцеся з намі сваім вопытам пандэмічнага перыяду - з якімі праблемамі вы сутыкаецеся? Як вы ацэньваеце сваё знаходжанне ў Сілезскім ваяводстве, якія вашы планы? Мы запрашаем Вас прыняць удзел у нашым даследаванні, каб сумесна спрыяць лепшаму разуменню перспектывы замежнікаў з боку органаў мясцовага самакіравання. Мы падрыхтавалі лісты на чатырох мовах (польскай, англійскай, украінскай і беларускай).

więcej

Jak obcokrajowcy radzą sobie w dobie pandemii? Ruszamy z konsultacjami!

Dynamicznie rośnie znaczenie cudzoziemców dla rynku pracy, rozwoju przedsiębiorstw czy funkcjonowania uczelni wyższych w woj. śląskim. Czas pandemii jest dla nich szczególnie trudny i podwójnie naznaczony niepewnością. Pochodzisz z zagranicy? Studiujesz lub pracujesz w Polsce? Podziel się z nami swoimi doświadczeniami z okresu pandemii - z jakimi borykasz się problemami? Jak oceniasz swój pobyt w województwie śląskim, jakie masz plany? Zapraszamy do udziału w naszym badaniu, by wspólnie przyczynić się do lepszego zrozumienia perspektywy cudzoziemców przez władze samorządowe. Arkusze przygotowaliśmy w czterech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, ukraińskiej i białoruskiej). 

więcej

Cyfrowa dekada Europy. Weź udział w konsultacjach na temat unijnych zasad cyfrowych!

W związku z komunikatem z 9 marca w sprawie dekady cyfrowej Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne z myślą o opracowaniu zbioru zasad służących wspieraniu i promowaniu wartości UE w przestrzeni cyfrowej. Konsultacje potrwają do 2 września. Ich celem jest rozpoczęcie szerokiej debaty społecznej i zebranie opinii obywateli, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw, administracji i wszelkich zainteresowanych podmiotów. Wspomniane zasady będą stanowić wytyczne dla UE i państw członkowskich przy opracowywaniu przepisów i uregulowań umożliwiających wszystkim obywatelom odniesienie korzyści z cyfryzacji.

więcej

Przedsiębiorco, podziel się swoim doświadczeniem z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników w dobie pandemii!

Prowadzisz małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo? Zdarzyło ci się w dobie pandemii prowadzić proces rekrutacji? A może jesteś instytucją zajmującą się wyłącznie rekrutacją i selekcją pracowników? Jeśli tak, koniecznie podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami. 

więcej

Weź udział w konsultacjach dot. strategii leśnej!

Co mieszkańcy UE myślą na temat wyzwań dotyczących klimatu? Jakie mają zdanie na temat różnorodności biologicznej, obszarów wiejskich? A co mogą powiedzieć na temat zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi?

Do 19 kwietnia 2021 r. potrwają konsultacje społeczne nt. Nowej strategii leśnej UE, która będzie integralną częścią Europejskiego Zielonego Ładu. 

więcej

Jak radzimy sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa? Komisja Europejska inicjuje debatę!

Komisja Europejska przedstawiła zieloną księgę, która zapoczątkować ma szeroką debatę polityczną na temat wyzwań i szans, jakie wiążą się ze starzeniem się społeczeństwa w Europie. Przedstawiono w niej wpływ tej wyraźnej tendencji demograficznej na naszą gospodarkę i społeczeństwo oraz zwrócono się do społeczeństwa o wyrażenie opinii na temat działań, jakie należy w tym kontekście podejmować, w ramach konsultacji publicznych, które będą trwały 12 tygodni.

więcej

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy - weź udział w konsultacjach!

Przyczyń się do kształtu  ram strategicznych UE na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Konsultacje publiczne potrwają do 1 marca 2021 r.

więcej