Czas na Twój debiut naukowy - Zrównoważony Rozwój a Europejski Zielony Ład!

Przed nami 10 edycja konkursu debiuty naukowe, którego celem jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym. Tegoroczną edycję oranizują Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu 
Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Termin nadsyłania prac mija 17 stycznia 2021 r. 

Źródło: Obraz StockSnap z Pixabay 

Jaki jest cel konkursu?

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

Jakie terminy obowiązują?

Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2021 roku,
Termin rozstrzygnięcia: 23 lutego 2021 roku.

Kto może wziąć udział?

Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.

Jak wziąć udział?

Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju” lub/i "Europejskiego Zielonego ładu". Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt  innowacyjny.

Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej. Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.

Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka
40-097 Katowice, 
ul. 3 Maja 17/3 
z dopiskiem „Debiut naukowy 2019” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl

Dlaczego warto?

Artykuły po przejściu procesu recenzowania zostaną opublikowane: w zeszytach naukowych, w czasopismach naukowych czy w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub jako rozdział w monografii. O zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji zdecydują organizatorzy i Rada Naukowa.

Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.

Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia, w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.

Wstępne wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 23 lutego 2021 roku, m.in. na stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl

Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej w 2021 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub pocztą.

Co należy wiedzieć?

Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący -  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych) tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.plaleksandra.kuzior@polsl.pl,

Karta zgłoszenia:
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania lub adres do korespondencji:
Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, tytuł [lic. lub mgr] 
itp.
Telefon kom.:
Adres E-mail:
Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).
[do 500 znaków]
Tytuł artykułu / pracy:
Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku polskim - do 5 pojęć
Tytuł artykułu / pracy w języku angielskim
Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt)–do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) - do 5 pojęć
Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem:
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

………………………………………………
Własnoręczny – czytelny podpis

Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim lub angielskim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy: 2,5 cm
Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie   http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/ w specjalnej zakładce załączono formatkę czyli zasady redagowania tekstów i tamże standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

Więcej informacji:

List inicjujący

Regulamin

 

Powrót do listy