Szanse na rozwój technologiczny dla MŚP!

Od 2 do 3 mln. euro na wdrożenie zaawansowanych technologii przez MŚP. Do 2 lutego 2021 r. można aplikować w naborze COSME. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wniesienie wkładu w pakiet naprawczy Komisji Europejskiej poprzez ustanowienie strategicznych sojuszy między rozwiniętymmi technologicznie MŚP a tradycyjnymi MŚP stojącymi w obliczu potrzeby dostosowania się do pokryzysowego otoczenia gospodarczego, koncentrując się na korzyściach wynikających z przyjęcia zaawansowanych technologii. Ostatecznym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyczynienie się do szerszego rozpowszechniania i rozpowszechniania zaawansowanych technologii w MŚP w Europie oraz pobudzenie ożywienia gospodarczego. Celem szczegółowym działania jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych skupionych na budowaniu sojuszy między tradycyjnymi i obeznanymi z technologią MŚP za pośrednictwem przemysłowych organizacji klastrów w celu promowania współpracy MŚP i wdrażania technologii w określonych ekosystemach przemysłowych.

Źródło:Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Kto może aplikować?

Kandydaci muszą być osobami prawnymi i być przedstawicielami przemysłu, środowiska naukowego i dostawców technologii. Niewyczerpująca lista potencjalnych wnioskodawców obejmuje na przykład:

 • organizacje klastrowe
 • centra technologiczne
 • MŚP

Różne klastry w konsorcjach ubiegających się o to zaproszenie do składania wniosków mogą reprezentować grupy MŚP z tego samego segmentu przemysłowego lub powiązanych sektorów przemysłu, które oferują możliwość wzajemnej wymiany. Jeżeli centra technologiczne nie będą formalnymi beneficjentami proponowanego projektu, wnioskodawcy we wniosku wykażą, w jaki sposób zamierzają zapewnić współpracę w trakcie realizacji projektu.

Osoby fizyczne nie kwalifikują się.

Powiązane osoby trzecie, tj. podmioty prawne mające powiązania prawne lub kapitałowe z wnioskodawcami, które nie są ograniczone do działania ani ustanowione wyłącznie w celu jego realizacji, mogą brać udział w działaniu jako wnioskodawcy w celu zadeklarowania kosztów kwalifikowalnych.

Kwalifikują się tylko wnioski od osób prawnych z siedzibą w następujących krajach:

 • Państwa członkowskie UE;
 • Kraje uczestniczące w programie COSME zgodnie z art. 6 rozporządzenia COSME.
Czy konsorcja się kwalifikują?

Wnioski muszą być składane przez konsorcja składające się z kwalifikujących się osób prawnych z siedzibą w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich UE.

Kogo ma dotyczyć projekt?

Na potrzeby niniejszego zaproszenia, tradycyjne i obeznane z technologią MŚP definiuje się następująco: 

a) Tradycyjne MŚP to te MŚP, które nie przyjęły jeszcze nowych technologii i muszą dostosować się do zmienionych łańcuchów wartości i popytu. W tym projekcie naszym celem jest skupienie się na tych tradycyjnych MŚP, które są częścią organizacji klastrowej i zamierzają poprawić swoją konkurencyjność biznesową poprzez przyjęcie nowych technologii. 

b) MŚP obeznane z technologią to przedsiębiorstwa UE posiadające innowacyjne modele biznesowe, które opracowują, wytwarzają i komercjalizują produkty i aplikacje zaawansowanych technologii. Ich rozwiązania biznesowe wprowadzają zaawansowane technologie i inteligentne, oparte na dowodach zarządzanie przedsiębiorstwem bardziej tradycyjnym MŚP, zapewniając im w ten sposób znaczną przewagę konkurencyjną. (Przykład potencjalnej listy MŚP obeznanych z technologią można znaleźć w raporcie „Sztuczna inteligencja. Krytyczne zastosowania przemysłowe: raport z analizy rynku łańcuchów wartości z priorytetami, najbardziej krytycznych zastosowań AI i warunków wdrażania AI”)

Na jakie projekty czekają Organizatorzy?

Projekty w szczególności przyczyniają się do: 

 • zbadania konkretnych możliwości współpracy między różnymi typami przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza MŚP obeznanymi z technologią i tradycyjnymi MŚP. Współpraca ta powinna poprawić kompetencje przemysłowe, zwiększyć odporność i wnieść wartość dodaną do istniejących sektorów przemysłu i łańcuchów wartości; 
 • zwiększenia stopnia wykorzystania zaawansowanych technologii w tradycyjnych MŚP i pomoc MŚP obeznanym z technologią w UE, które opracowały krytyczne zastosowania technologii, w celu rozszerzenia ich potencjału rynkowego w UE; 
 • wykorzystania silnego potencjału dynamicznej współpracy między organizacjami klastrów i ich centrami technologicznymi w celu zwiększenia absorpcji technologicznej i rozwoju MŚP w UE; 
 • rozwijają współpracę biznesową między różnymi klastrami z tego samego ekosystemu przemysłowego i twórz partnerstwa z innymi odpowiednimi ekosystemami przemysłowymi.
Jakie rodzaje aktywności będą dotowane?
 • Obowiązkowe czynności przygotowawcze 
  Wnioskodawcy proszeni są o zaproponowanie działań przygotowawczych, które uznają za istotne dla budowania sojuszy MŚP i przyjmowania przez przedsiębiorstwa n
  owych technologii. Istotne jest, aby wszystkie działania przygotowawcze były wyraźnie związane z celem określonym w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków i należycie uzasadnione.
 • Podstawowe obowiązkowe czynności 
  Proponowane działania przygotowawcze prowadzą do następujących obowiązkowych działań i są nimi uzupełniane:
  • Budować strategiczne sojusze między tradycyjnymi MŚP stojącymi przed podobnymi wyzwaniami w zakresie wdrażania zaawansowanych technologii w ich ekosystemach przemysłowych, najpierw w ramach pojedynczych klastrów, a następnie łącząc je w klastry w ramach każdego ekosystemu.
  • Wspierać ustanowione sojusze strategiczne w tworzeniu pomostów z MŚP znającymi się na technologii w UE, które mogą dostarczać rozwiązania, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez hackathony.
  • Zorganizować i zarządzać co najmniej jednym wirtualnym wydarzeniem polegającym na łączeniu po każdym hackathonie i uzupełniającym.
  • Organizować pomoc techniczną świadczoną przez centra technologiczne w zakresie wdrażania wybranych technologii przez tradycyjne MŚP korzystające z projektu.
  • Zapewnienie wsparcia biznesowego w zakresie dostosowania technologii do MŚP w ich klastrze; zapewniają wsparcie w dostępie do publicznego i prywatnego finansowania w celu przyjęcia tych technologii.
  • Zidentyfikować szanse i zagrożenia, z jakimi borykają się MŚP, gdy zamierzają przyjąć zaawansowane technologie i przedstawić odpowiednie zalecenia dotyczące polityki przemysłowej.
  • Zorganizować niezbędne działania komunikacyjne i upowszechniające, aby najpierw zmobilizować tradycyjne i obeznane z technologią MŚP w UE, a następnie podzielić się najlepszymi praktykami z innymi organizacjami klastrowymi i ośrodkami technologicznymi.
 • Uzupełniające czynności obowiązkowe
  • Mapowanie krytyczne firm technologicznych, zarówno w ramach klastrów uczestniczących, jak i poza nimi.
  • Opracowanie i promowanie raportu zawierającego „wytyczne i wyciągnięte wnioski” na temat tego, w jaki sposób klastry i centra technologiczne mogą zapewnić lepszą pomoc techniczną i wsparcie biznesowe tym MŚP, które chcą wdrożyć zaawansowane technologie.
  • Sporządzić i promować raport dotyczący szeregu zaleceń politycznych dla państw członkowskich i regionów UE dotyczących strategicznej autonomii technologicznej.
  • Zorganizować co najmniej dwa spotkania, aby podzielić się doświadczeniami, nauką i wynikami.
Jaki jest okres realizacji?

Biorąc pod uwagę obowiązkowe działania niniejszego zaproszenia do składania wniosków, Agencja uważa, że rozsądny czas trwania projektów wynosi 24 miesiące. Można również wziąć pod uwagę wnioski o różnym czasie trwania, pod warunkiem że będzie on spójny z celami niniejszego zaproszenia do składania wniosków i realistyczny w przypadku proponowanych obowiązkowych działań.

Jaki jest budżet?

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się na 5 000 000 EUR. 

Maksymalna kwota dotacji na projekt wyniesie od 2 000 000 EUR do 3 000 000 EUR. Nie wyklucza to jednak składania i selekcji wniosków o inne kwoty.

Kiedy można aplikować?

Termin składania drogą elektroniczną upływa 2 lutego 2021 r. o godzinie 17:00 (czasu brukselskiego). 

Przed rozpoczęciem elektronicznego składania wniosków należy zapoznać się z zaproszeniem do składania wniosków i przewodnikiem dla wnioskodawców. 

Link do systemu składania wniosków jest dostępny w portalu finansowania i przetargów.

Więcej informacji:

Informacja dot. konkursu.

 

 

Powrót do listy