Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego w dziedzinie klimatu!

Przynależysz do społeczności obywatelskiej prowadzącej działania w dziedzinie klimatu? W swoich inicjatywach dążycie do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej?

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego za 2021 r. Całkowita kwota 50 tys. euro zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom.

Nabór potrwa do 30 czerwca 2021 r. godz. 10:00

Źródło: Grafika promująca na stronie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Co?

Nagradzanie doskonałości w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego

Temat nagrody 2021: „Działania na rzecz klimatu”

Nagroda 2021 będzie nagradzać skuteczne, innowacyjne i kreatywne inicjatywy realizowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i / lub osoby fizyczne na terytorium UE, które mają na celu promowanie sprawiedliwego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

W jakim celu?

Dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (dalej „EKES” lub „Komitet”) celem dorocznej nagrody jest wyróżnienie inicjatyw organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub osób fizycznych, które wniosły znaczący wkład w promowanie europejskiej tożsamości i integracji, oraz zachęcanie do podejmowania takich inicjatyw.

Zatem w ogólnym zamyśle nagroda ma przyczynić się do lepszego uwidocznienia roli, jaką mogą odegrać organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub osoby fizyczne w kształtowaniu tożsamości europejskiej i obywatelstwa europejskiego, tak by podkreślić wspólne wartości leżące u podstaw integracji europejskiej.

Kto?

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. Również osoby fizyczne mogą wziąć udział w konkursie.

Na potrzeby nagrody organizacje społeczeństwa obywatelskiego, tak jak zostały zdefiniowane w opinii w sprawie roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu Europy i ich wkładu w ten proces, definiuje się jako „struktury organizacyjne, których członkowie mają cele i obowiązki leżące w ogólnym interesie wszystkich i które działają jako mediatorzy między władzami publicznymi i obywatelami”. Są to organizacje, które są aktywnie zaangażowane w kształtowanie życia publicznego w oparciu o własne zainteresowania i z wykorzystaniem własnej specjalistycznej wiedzy, zdolności i zakresu działania. Są one niezależne, a wstępując do nich, obywatele zobowiązują się do udziału w ich pracach i działaniach. Definicja ta obejmuje: tzw. podmioty rynku pracy, czyli partnerów społecznych; organizacje reprezentujące podmioty społeczne i gospodarcze, organizacje pozarządowe, które łączą ludzi w działaniach leżących we wspólnym interesie, np. organizacje zajmujące się ekologią, prawami człowieka, stowarzyszenia konsumentów, organizacje charytatywne, kulturalne, na rzecz kształcenia i szkolenia itd.; organizacje społeczności lokalnej, tzn. organizacje założone przez daną społeczność na poziomie oddolnym, które realizują cele służące jej członkom, np. organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia rodzin i wszystkie organizacje, dzięki którym obywatele uczestniczą w życiu lokalnym i życiu swej gminy; wspólnoty religijne. Do udziału w konkursie kwalifikują się także organizacje społeczeństwa obywatelskiego ustanowione przez akty ustawodawcze lub wykonawcze lub w których członkostwo jest częściowo bądź całkowicie obowiązkowe (np. stowarzyszenia zawodowe).

Jakie projekty?

Konkretnym celem Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2021 jest wyróżnienie skutecznych, innowacyjnych i kreatywnych inicjatyw podjętych na terytorium UE w celu promowania sprawiedliwej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu.

Należy zgłaszać inicjatywy, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji. Z udziału w konkursie wyłączone są inicjatywy, które są planowane, lecz których realizacja nie została rozpoczęta z dniem 30 czerwca 2021 r. (termin składania zgłoszeń).

Aby zakwalifikować się, działania lub inicjatywy muszą obejmować co najmniej jedną z następujących dziedzin:

 • Promowanie pełnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i zdobywania jego akceptacji dla transformacji w kierunku społeczeństwa neutralnego dla klimatu
 • Promowanie uczestnictwa obywateli w debacie na temat klimatu;
 • Opracowywanie/realizacja projektów promujących zmianę stylu życia na bardziej przyjazny dla klimatu wśród osób przebywających w środowiskach lokalnych i w miejscach pracy, w tym wśród organizacji pracodawców lub pracowników;
 • Podnoszenie świadomości w zakresie klimatu wśród konsumentów bądź zachęcanie do zmian zachowań i norm społecznych w kontekście kryzysu klimatycznego;
 • Opracowywanie/realizacja projektów wspierających aktywne polityki klimatyczne na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
 • Promowanie szeroko pojętej sprawiedliwości klimatycznej, z uwzględnieniem praw człowieka i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw; podnoszenie świadomości w zakresie klimatu w szerszym, bardziej zróżnicowanym lub nieuprzywilejowanym/zmarginalizowanym gronie odbiorców; zapewnianie, aby żadna grupa społeczna nie została pozostawiona sama sobie w procesie transformacji w kierunku gospodarek i społeczeństw neutralnych dla klimatu;
 • Promowanie edukacji klimatycznej w szkołach na każdym poziomie; opracowywanie/realizacja projektów podnoszących świadomość w zakresie zmiany klimatu i rozwiązań tego problemu wśród dzieci i osób młodych;
 • Podnoszenie świadomości na temat oddziaływania zmian klimatu i promowanie działań mających na celu zwiększanie odporności oraz przystosowanie się do zmiany klimatu;
 • Promowanie angażowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację polityk klimatycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
 • Zachęcanie do aktywnych postaw obywatelskich oraz do wzmacniania własnej pozycji poprzez angażowanie się w projekty promujące sprawiedliwą transformację i generujące nowe interakcje obywatelskie służące powstawaniu gospodarki neutralnej dla klimatu;
 • Promowanie aktywności młodzieży w zakresie proponowania i wdrażania rozwiązań dotyczących zmiany klimatu, a także wzmacnianie pozycji osób młodych w celu zaangażowania ich w procesy decyzyjne dotyczące polityk w zakresie klimatu i środowiska na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

Do otrzymania nagrody nie kwalifikują się publikacje literackie lub naukowe dowolnego rodzaju i na dowolnym nośniku, produkty audiowizualne i wszelkiego rodzaju dzieła sztuki.

Jaka nagroda?

Komitet planuje przyznanie maksymalnie pięciu nagród. Pierwsza nagroda ma wartość 14 000 euro. Wysokość drugiej, trzeciej, czwartej i piątej nagrody wynosi 9 000 euro.

Kiedy i jak?

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 (czasu środkowoeuropejskiego).

Aby złożyć wniosek, kliknij tutaj.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne po kliknięciu poniższych linków.

Aby uzyskać więcej informacji, wyślij e-mail na adres: civilsocietyprize

Powrót do listy