Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu – zgłoś istniejący projekt lub pomysł!

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o pierwsze nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu, które mają prezentować dobre praktyki, przykłady i koncepcje poświęcone zrównoważonemu rozwojowi, estetyce i integracji. Nagrody zostaną przyznane w dziesięciu różnych kategoriach. Wnioski należy składać do 31 maja 2021 r.

Źródło: Grafika promująca nabór

Jaki jest cel nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu? 

Pierwsze rozdanie nagród Nowego Europejskiego Bauhausu będzie okazją do zaprezentowania dobrych praktyk, przykładów i koncepcji, które bezsprzecznie ilustrują wartości Nowego Europejskiego Bauhausu, jakimi są zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne. Przykłady te muszą być już zrealizowane lub – jeśli twórcami są studenci i rozpoczynający karierę przedstawiciele branży (do 30 roku życia) – muszą torować drogę przyszłości.

Nagrody powinny ilustrować główne obszary inicjatywy, a tym samym przyczyniać się do jej dalszego rozwoju.

Jakie rodzaje projektów mogą się kwalifikować do konkursu?

Nagroda w konkursie Nowy Europejski Bauhaus będzie przyznawana w dziesięciu różnych kategoriach za zrealizowane projekty lub za nowe pomysły i koncepcje.

W każdej z tych kategorii będą obecne dwa równoległe aspekty konkursu:

 • „Nowy Europejski Bauhaus” – w odniesieniu do istniejących, już ukończonych projektów; oraz
 • „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” – w odniesieniu do koncepcji lub pomysłów przedstawianych przez utalentowanych młodych kandydatów.

Kandydaci muszą wykazać dlaczego i w jaki sposób ich projekt lub pomysł reprezentuje trzy główne wartości inicjatywy Nowego Europejskiego Bauhausu: estetykę, zrównoważony charakter i włączenie społeczne. Muszą również załączyć analizę innowacyjnego wymiaru swoich projektów. „Wschodzące Gwiazdy” muszą natomiast przedstawić planowane etapy dalszego rozwoju swojego pomysłu i jego realizacji.

Jakie są kategorie konkursowe?
 1. Techniki, materiały oraz procesy budowlane i projektowe – przykłady rozwiązań z zakresu otaczającego nas środowiska zbudowanego, służące łagodzeniu zmiany klimatu, ochronie środowiska oraz sprzyjające większej przystępności cenowej i włączeniu społecznemu.
 2. Budowanie zgodnie z zasadą obiegu zamkniętego – modelowe miejsca/konkretne obiekty, w których wykazano ponowne wykorzystanie i recykling materiałów; jest to kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu.
 3. Rozwiązania z zakresu wspólnej ewolucji środowiska zbudowanego i przyrody – pokazujące, w jaki sposób środowisko zbudowane może przyczynić się do ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, uwzględniając potrzeby kulturowe i społeczne.
 4. Zrewitalizowane przestrzenie miejskie i wiejskie – emblematyczne przykłady rewitalizacji terytorialnej łączące zrównoważony rozwój, estetykę i włączenie społeczne, które zostały opracowane przy szerokim udziale i głębokim zaangażowaniu obywateli i zainteresowanych stron.
 5. Produkty i styl życia – produkty i procesy przyczyniające się do zrównoważonego, atrakcyjnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu stylu życia. Może to być moda, meble lub wystrój wnętrz, ale także żywność lub inne elementy naszego życia codziennego.
 6. Zachowane i przekształcone dziedzictwo kulturowe – pozytywne przykłady z zakresu dziedzictwa kulturowego, które podniosły jego wartość zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, estetyki i włączenia społecznego.
 7. Wymyślone na nowo miejsca spotkań i interakcji – inspirujące przykłady wykorzystania przestrzeni do pozytywnej wymiany i budowania społeczności.
 8. Mobilizacja kultury, sztuki i społeczności – aby zilustrować wpływ sztuki na budowanie społeczności w zrównoważony sposób. Mogą to być wydarzenia, festiwale, występy kulturalne, których celem jest łączenie społeczności.
 9. Modułowe, elastyczne i mobilne rozwiązania ułatwiające życie – innowacyjne rozwiązania w zakresie budownictwa mieszkaniowego, które odpowiadają na tymczasowe, nadzwyczajne potrzeby, przy zachowaniu wysokich norm estetycznych i standardów zrównoważonego rozwoju.
 10. Interdyscyplinarne modele kształcenia – modele i metody kształcenia, które uwzględniają wartości zrównoważonego rozwoju, włączenia społecznego i estetyki w treści programów nauczania i w procesie uczenia się.
Kto może ubiegać się o nagrodę Nowego Europejskiego Bauhausu?
 • Zarówno obywatele UE, jak i obywatele państw trzecich mogą składać wnioski, o ile ich koncepcje, pomysły i projekty są faktycznie realizowane lub fizycznie zlokalizowane w UE. Wnioski mogą również składać współpracownicy/partnerzy i konsorcja, przestrzegając tych samych wymogów dotyczących lokalizacji projektów w UE.
 • Młodzi, którzy w dniu 31 maja 2021 r. nie ukończyli jeszcze 30 lat, mogą startować zarówno w konkursie „Nowy Europejski Bauhaus”, jak i w konkursie „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu”. 
 • Autorzy projektów, którzy ukończyli 30 lat, mogą ubiegać się jedynie o nagrodę w konkursie „Nowy Europejski Bauhaus”.
Czy nagrodzone mogą być tylko konkretne, fizyczne projekty czy także koncepcje i pomysły?

Pierwsza konkurencja – „Nowy Europejski Bauhaus” jest ukierunkowana na przykłady zrealizowanych projektów. Projekty te muszą być ukończone w momencie przedstawiania kandydatury. Koncepcje, prototypy i rozwiązania (narzędzia, metody, pomysły), które nie zostały wdrożone w rzeczywistych kontekstach, nie kwalifikują się do udziału w konkursie.

Projekty te nie muszą jednak koniecznie istnieć fizycznie w postaci budynku lub produktu materialnego. W przypadku niektórych kategorii projekty mogą również mieć formę zrealizowanych/wdrożonych metod lub procesów, takich jak np. modele edukacyjne lub projekty kulturalne.

Druga konkurencja – „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” – poświęcona jest koncepcjom lub pomysłom przedstawianym przez utalentowanych projektantów w wieku do 30 lat. Koncepcje/pomysły w ramach tej konkurencji mogą znajdować się na różnych etapach opracowywania, począwszy od wczesnego stadium po prototypy, i powinny być przedstawione wraz z planem rozwoju określającym planowane działania służące dalszemu rozwojowi, promowaniu lub wdrażaniu koncepcji/pomysłów, ze szczególnym uwzględnieniem roku następującego po roku konkursowym.

Czy zwycięskie wschodzące gwiazdy otrzymają wsparcie, aby ich pomysły zostały zrealizowane?

Pakiet promocyjny, jaki otrzymają „wschodzące gwiazdy”, ma pomóc zwycięzcom w realizowaniu swych pomysłów. Na przykład wyprodukowanie krótkiego filmu dokumentalnego może przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej na temat projektu, przedstawiając nie tylko jego wyniki, ale także cały proces, który za nim stoi.

Podobnie coaching oferowany zwycięzcom, skupiający się na tym jak „sprzedać” projekt, zwiększy ich szanse na zdobycie dalszego wsparcia i finansowania. 

Jakie są kryteria wyboru? 

Kryteria wyboru są różne i zależą od konkurencji; są to:

 • modelowy charakter projektu w wybranej kategorii, w którym podstawowe wartości zrównoważonego rozwoju, estetyki i włączenia społecznego były respektowane i potraktowane łącznie;
 • udokumentowane rezultaty/skutki projektu w stosunku do oczekiwań w każdej kategorii lub, w odniesieniu do „wschodzących gwiazd”, – odpowiedniość, wysoka jakość i wiarygodność planu rozwoju;
 • innowacyjny wymiar w odniesieniu do głównych praktyk;

W przypadku projektów już zrealizowanych:

 • zaangażowanie obywateli i ich udział. Szczególną wagę przywiązuje się do jakości zaangażowania obywateli i społeczeństwa obywatelskiego;
 • wysoki potencjał w zakresie możliwości transferu koncepcji lub projektu do innych realiów.
W jaki sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy w konkursie Nowego Europejskiego Bauhausu?

Proces selekcji odbędzie się w czterech etapach.

 1. Przegląd kandydatów i ocena kwalifikowalności;
 2. Głosowanie online w odniesieniu do kwalifikowalnych projektów;
 3. Ocena trzech projektów, które zdobyły największą ilość głosów w każdej kategorii i każdej konkurencji, prowadzona przez jury złożone z członków New European Bauhaus Partners ;
 4. Komisja oceniająca sporządzi listę zwycięzców.

Selekcja zwycięzców będzie przeprowadzona przez komisję oceniającą i poddana jej kontroli.

Co zawiera pakiet nagród? 

Zwycięzcy w każdej kategorii i każdej konkurencji otrzymają kwotę pieniężną (jeden zwycięzca na kategorię w każdej konkurencji): 

 • 30 000 euro dla laureatów nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu, oraz
 • 15 000 euro dla zwycięzców „Wschodzących Gwiazd Nowego Europejskiego Bauhausu”.

Wszyscy zwycięzcy otrzymają również pakiet promocyjny (np. płatna promocja w mediach, produkcja krótkiego filmu dokumentalnego, porady jak „sprzedać” projekt). 

Więcej informacji:

Źródła: Komisja Europejska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Powrót do listy