Można już składać wnioski o dotację w ramach europejskiego instrumentu na rzecz miast (European City Facility)!

69 projektów, 4,14 mln euro, 31 maja 2021 r. - ruszyło drugie zaproszenie do składania wniosków o dotację w ramach europejskiego instrumentu na rzecz miast - European City Facility. Wszystkie gminy i władze lokalne, ich ugrupowania oraz lokalne podmioty publiczne skupiające gminy lub władze lokalne z państw członkowskich UE, państw EOG-EFTA i Zjednoczonego Królestwa, których plan klimatyczno-energetyczny został zatwierdzony na szczeblu politycznym, spełniają warunki uzyskania dotacji w wysokości 60 tys. euro.

Źródło: Grafika Europejskiego Funduszu na rzecz Miast (EUCF)

Czym jest EUCF?

Europejski Fundusz na rzecz Miast (EUCF) ma na celu wspieranie gmin i władz lokalnych w opracowywaniu Koncepcji Inwestycyjnych związanych z wdrażaniem działań określonych w ich planach działań dotyczących klimatu i energii. Ostatecznym celem EUCF jest zbudowanie obszernego szeregu projektów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonej energii w gminach w Europie.

Dla kogo?

Z EUCF mogą korzystać wszystkie gminy / władze lokalne, ich zgrupowania i lokalne podmioty publiczne zrzeszające gminy / władze lokalne z państw członkowskich UE, państw EOG-EFTA (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) oraz Wielkiej Brytanii. Wnioskodawcy potrzebują zatwierdzonego politycznie planu klimatyczno-energetycznego. Obejmuje to SEAP (plany działań na rzecz zrównoważonej energii) / SECAP (plany działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu), opracowane w ramach inicjatywy Porozumienia Burmistrzów lub plany o podobnych ambicjach z celami klimatycznymi i energetycznymi przynajmniej na rok 2020.

Ponadto wnioskodawcy muszą wykazać zaangażowanie polityczne w rozwój koncepcji inwestycyjnej poprzez list poparcia podpisany przez burmistrza lub innego odpowiedniego przedstawiciela politycznego.

Wnioskodawca musi zobowiązać się do dwuletniego okresu monitorowania EUCF.

Co może być finansowane?

EUCF finansuje działania, takie jak (techniczne) studia wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, analizy ekonomiczno-finansowe, analizy ryzyka itp., Które są niezbędne do opracowania koncepcji inwestycyjnej. Działania te mogą być wykonywane przez personel wewnętrzny lub podwykonawsów - zewnętrznych ekspertów.

Dotacja nie może bezpośrednio finansować rzeczywistych inwestycji, ale obejmuje koszty mobilizacji zasobów i usług dostępu do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej.

Jaki jest budżet?

Drugi nabór wesprze opracowanie 69 koncepcji inwestycyjnych o łącznym budżecie 4,14 mln euro. Pojedyncza dotacja to 60 tys. euro.

Jak aplikować?

Cały proces składania wniosków składa się z dwóch głównych etapów: sprawdzenia kwalifikowalności i pełnej aplikacji.

Formularz wniosku jest dostępny online od 29 marca 2021 r. na stronie internetowej EUCF w sekcji „Wniosek online”.

Jakie terminy obowiązują?
  • Otwarcie naboru: 29 marca 2021 r.
  • Zamknięcie naboru: 31 maja 2021 r. 
  • Wyniki: sierpień 2021 r. 
Więcej informacji:

Źródło:Komitet Regionów

 

Powrót do listy