Era PerMed - Rozwój narzędzi wsparcia klinicznego dla wdrożenia medycyny personalizowanej - weź udział w naborze!

16 mln. euro, 3 miesiące na stworzenie konsorcjów, 3 miesiące na złożenie pełnego wniosku.  

ERA PerMed to ERA-Net Cofund, wspierany przez 32 partnerów z 23 krajów i współfinansowany przez Komisję Europejską (KE). Aby dostosować krajowe strategie badawcze, promować doskonałość, wzmocnić konkurencyjność europejskich graczy w dziedzinie medycyny personalizowanej (PM) i zacieśnić europejską współpracę z krajami spoza UE. Organizacje finansujące w niniejszym zaproszeniu pragną w szczególności promować innowacyjną współpracę interdyscyplinarną i zachęcać do składania wniosków dotyczących badań translacyjnych.

Rozpoczęcie naboru planowane jest na 14 grudnia 2020 r., A ostateczny termin składania wniosków wstępnych 4 marca 2021 r. Oczekuje się, że konsorcja zaproszone do etapu pełnego składania wniosków będą musiały złożyć wniosek do 17 czerwca 2021 r. Dostępny budżet na ten nabór wynosi 16 mln EUR (w przybliżeniu). 

Źródło: pixabay.com by PublicDomainPictures

Jakie są cele konkursu?

W ramach czwartego międzynarodowego zaproszenia (bez współfinansowania ze środków KE) ERA PerMed wspiera działania badawcze i innowacyjne, które budują bliskie powiązania między badaniami klinicznymi, informatyką / informatyką medyczną i badaniami nad aspektami etycznymi, prawnymi i społecznymi (ELSA) w dziedzinie PM. Oznacza to szeroki wachlarz interdyscyplinarnych działań prowadzonych przez różnych interesariuszy ze środowiska akademickiego, badań klinicznych / zdrowia publicznego oraz partnerów prywatnych, takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), decydenci, agencje regulacyjne / agencje oceny technologii medycznych (HTA) i organizacje pacjentów.

Nadrzędnym celem jest poprawa zapobiegania chorobom i zarządzania nimi, w oparciu o szerszą i skuteczniej scharakteryzowaną i zdefiniowaną stratyfikację pacjentów, diagnostykę i dostosowane protokoły leczenia / profilaktyki, zarówno dla pacjentów, jak i osób zagrożonych chorobą. Wczesne zaangażowanie organów regulacyjnych i ścisłe współdziałanie z różnymi kluczowymi podmiotami w łańcuchu wartości powinny być uwzględnione już od fazy rozwoju projektu, aby wypełnić lukę między pierwszymi odkryciami lub wynalazkami a dostępem do rynku.

Oczekuje się, że wnioski badawcze złożone w ramach tego zaproszenia wykażą możliwość zastosowania wyników projektu w praktyce klinicznej i połączą badania kliniczne z technologiami danych. Może to być opracowanie i zastosowanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych przy użyciu podejść opartych na systemach sztucznej inteligencji (AI), w tym technologii uczenia maszynowego. Należy w przekonujący sposób wykazać znaczenie kliniczne proponowanego podejścia do PM. Ponadto wnioski muszą zawierać badania dotyczące aspektów etycznych, prawnych i społecznych.

Ponieważ medycyna personalizowana nie jest specyficzna dla jednej choroby, ale jest raczej ogólnym podejściem, które można przyjąć i dostosować do wielu schorzeń, zachęca się do tworzenia projektów badawczych w każdej jednostce chorobowej.

Wymagane jest zaangażowanie w konsorcjum partnerów posiadających odpowiednią wiedzę fachową. Ponadto projekty mogą obejmować badania przedkliniczne jako warunek wstępny wdrożenia podejścia PM do praktyki klinicznej. Uważa się, że wielopoziomowa ocena ekonomiczna zdrowia jest również ważna dla ułatwienia tłumaczenia podejść z PM do opieki zdrowotnej i może zostać uwzględniona w planie pracy.

Kto może aplikować?

Wspólne wnioski badawcze mogą być składane przez wnioskodawców należących do jednej z następujących kategorii (1, 2 i/lub 3), jeśli kwalifikują się zgodnie z przepisami odpowiednich regionalnych / krajowych organizacji finansujących w zakresie badań:

  1. Środowiska akademickie (zespoły badawcze działające na uniwersytetach, inne instytucje szkolnictwa wyższego) lub instytuty badawcze; 
  2. Kliniczny / publiczny sektor zdrowia (zespoły badawcze pracujące w szpitalach / służbie zdrowia i / lub innych placówkach opieki zdrowotnej i organizacjach zdrowotnych). Zachęca się do udziału klinicystów (np. Lekarzy, pielęgniarek) w zespołach badawczych; 
  3. (Branża) Partnerzy prywatni, np. SME (małe i średnie przedsiębiorstwa).
Kiedy będzie można aplikować?

Rozpoczęcie naboru planowane jest na 14 grudnia 2020 r., a ostateczny termin składania wniosków wstępnych 4 marca 2021 r. Oczekuje się, że konsorcja zaproszone do etapu pełnego składania wniosków będą musiały złożyć wniosek do 17 czerwca 2021 r.

Jaki jest budżet?

Dostępny budżet na ten nabór wynosi 16 mln EUR (w przybliżeniu). 

Więcej informacji:

 

 

Powrót do listy