Dom Polski Południowej

                                                                      

Utworzenie Domu Polski Południowej w Brukseli (DPP) jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń zainteresowanych stron, które bazowały na samodzielnym prowadzeniu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli, a także na budowie strategii ponadregionalnych i wyzwań związanych z perspektywą pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich w latach 2014–2020.

Kto tworzy Dom Polski Południowej?

     

 

Zadania Domu Polski Południowej

Województwa Śląskie i Opolskie współpracują w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tritia”, zawartej w grudniu 2012 roku. Jest to pierwsza tego typu instytucja, która utworzona została na terenie Polski.

Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, obejmuje z kolei Województwa Śląskie i Małopolskie. Przyjęta 5 kwietnia 2013 roku podczas uroczystości na Wawelu, koncentruje się na wspólnym działaniu w obszarach:

  • współdziałania metropolii,
  • podwyższania konkurencyjności gospodarki,
  • rozwoju kapitału ludzkiego,
  • promocji Polski Południowej.

Realizacja celów zapisanych w tym dokumencie ma przyczyniać się m.in. do sprawnego przepływu informacji między województwami, ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania klęskom żywiołowym, rozwoju systemów komunikacyjno-transportowych, kreowania specjalizacji gospodarczych Polski Południowej oraz rozwoju sieci współpracy przedsiębiorstw. Na podstawie tego dokumentu opracowano krajową Strategię Rozwoju Polski Południowej. Rząd przyjął ją w styczniu 2014 roku jako tzw. strategię ponadregionalną. To pierwszy w Polsce dokument rządowy zainicjowany przez samorządy, a jego założenia praktycznie pokrywają się z tymi wypływającymi z regionów. Wśród źródeł finansowania Strategii wskazano: krajowe i regionalne programy operacyjne (na lata 2014–2020), programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i inne krajowe programy rozwoju.

Sukcesywnie rozwijana współpraca trzech województw doprowadziła do powstania Domu Polski Południowej w Brukseli dając dodatkowy impuls do rozwoju południowych regionów Polski pod kątem gospodarczym, kulturowym i inwestycyjnym.

Jak się skontaktować z Domem Polski Południowej?

Rue de la Science 41
1040 Bruksela, Bielgia

info@southpolandhouse.eu

Przejdź na stronę Domu Polski Południowej