Biuro Regionalne Pro Silesii w Brukseli

Biuro Regionalne "Pro Silesia" w Brukseli wraz z Biurem Miejscowym w Katowicach realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia".

Zadania Biura

  • reprezentowanie, promowanie i wspieranie interesów członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego oraz podnoszenia jakości życia jego mieszkańców zgodnie z dokumentami strategicznymi Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem internacjonalizacji regionu służącej umiędzynarodowieniu działalności jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, a także instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego,
  • inicjowanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć służących korzystnym przemianom w województwie śląskim,
  • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz województwa śląskiego poprzez organizowanie i uczestnictwo w imprezach, targach, wystawach, seminariach, konferencjach, sympozjach, konkursach, wyjazdach studyjnych, misjach gospodarczych adresowanych do różnych grup odbiorców,
  • prowadzenie działalności służącej zacieśnianiu współpracy na linii samorząd-nauka- biznes sprzyjającej wzmacnianiu roli gospodarki województwa śląskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości,
  • wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego,
  • promowanie uczelni wyższych z województwa śląskiego, jako miejsc atrakcyjnychpod względem poziomu i jakości kształcenia.

Jak się można z nami skontaktować?

Karolina Dutkiewicz-García
Główny Specjalista ds. Unii Europejskiej
tel. +32 492 076 312 (nr belgijski)
tel. +48 881 378 037 (nr polski)
kdutkiewiczgarcia@prosilesia.pl

Ewelina Wójcik
Specjalista ds. Unii Europejskiej
tel. + 32 486 328 530 (nr belgijski)
ewojcik@prosilesia

Maja Góreczna
Asystentka Biur Regionalnych Domu Polski Południowej
tel. + 32 2 514 77 67
secretariat@southpolandhouse.pl

 

Gdzie nas można znaleźć?

Rue de la Science 41
1040 Bruksela, Bielgia