Aktualności

29/07/2020

Pracujesz w branży spożywczej czy rolniczej? Chcemy usłyszeć, jak pandemia koronawirusa wpływa na Twój biznes!

Wspólne Centrum Badawcze JRC rozpoczęło badanie w celu monitorowania wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych w UE - od pola do stołu. Termin konsultacji mija 30 września 2020 r. 

więcej
27/07/2020

Tworzenie partnerstw między regionami UE na rzecz innowacyjnych technik reagowania i odbudowy

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa. Celem zaproszenia jest pomoc regionom w wykorzystaniu możliwości wynikających z kryzysu, rozwijaniu odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia i turystyki.

więcej
24/07/2020

Parlament zaakceptuje porozumienie o wieloletnim budżecie UE tylko po wprowadzeniu ulepszeń!

Fundusz Odbudowy jest "historycznym posunięciem", ale długoterminowe priorytety UE, takie jak Zielony Ład i Agenda Cyfrowa, są zagrożone, uważają posłowie.

W rezolucji PE na temat konkluzji nadzwyczajnej Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca 2020 roku, przyjętej 465 głosami do 150, przy 67 wstrzymujących się od głosu, posłowie składają hołd ofiarom koronawirusa oraz wszystkim zaangażowanym w walkę z pandemią. Podkreślają oni, że obywatele UE są zobowiązani, jako w spólnota, do okazywania solidarności.

więcej
22/07/2020

Komisja inicjuje program wspierania zatrudnienia ludzi młodych!

Komisja Europejska podejmuje działania, aby dać młodym ludziom wszelkie możliwe szanse rozwijania ich pełnego potencjału, aby mogli uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości naszego kontynentu oraz w zielonej i cyfrowej transformacji. Pandemia koronawirusa uwypukliła problem, jakim dla młodych ludzi często jest niełatwy start na rynku pracy. Musimy działać szybko. Nadszedł czas, aby zwrócić naszą uwagę na kolejne pokolenie. Na wsparcie zatrudnienia ludzi młodych należy przeznaczyć co najmniej 22 mld euro.

więcej
20/07/2020

Przyszłość transportu - weź udział w konsultacjach społecznych!

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne w sprawie przyszłości transportu, aby umożliwić zarówno zainteresowanym stronom, jak i obywatelom przedstawienie uwag i określenie ich priorytetów. Konsultacje potrwają do 23 września br. Umożliwią Komisji lepsze zrozumienie, w jaki sposób UE może pomóc sektorowi stać się bardziej zrównoważonym i konkurencyjnym, nowocześniejszym i odpornym na kryzysy.

więcej
17/07/2020

Podręcznik Strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

Komisja Europejska opublikowała podręcznik strategii zrównoważonego rozwoju miast zapewnia wsparcie metodologiczne miastom, instytucjom zarządzającym i innym zainteresowanym stronom zaangażowanym w projektowanie i wdrażanie strategii miejskich w ramach polityki spójności. W szczególności odnosi się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (SUD) wspieranego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w obecnym okresie programowania (2014-2020) i nadchodzącym (2021-2027).

więcej
14/07/2020

Obywatele chcą wyższego budżetu UE na walkę z kryzysem - wyniki nowego sondażu UE

Większość respondentów (56%) chce, by UE miała więcej funduszy na łagodzenie skutków pandemii. Na pierwszym miejscu wymieniają zdrowie publiczne oraz ożywienie gospodarki i zmianę klimatu.

Z nowego sondażu zleconego przez Parlament Europejski i przeprowadzonego w drugiej połowie czerwca br. wynika, że prawie co siódmy respondent (68%) chce silniejszej roli Unii w walce z kryzysem. Ponad połowa (56%) uważa, że wymaga to większych środków budżetowych dla UE, które powinny być kierowane przede wszystkim na łagodzenie skutków pandemii w sektorze ochrony zdrowia i gospodarce.

więcej
10/07/2020

Głębsza recesja i większe nierówności - prognoza gospodarcza z lata 2020 roku!

W rezultacie pandemii koronawirusa gospodarka UE odnotuje w tym roku głęboką recesję, mimo że zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym podjęto szybkie i kompleksowe działania polityczne. Ponieważ znoszenie środków izolacji postępuje wolniej niż zakładano, wpływ tego czynnika na aktywność gospodarczą w 2020 r. może być większy od przewidywanego. Według prognoz UE polska gospodarka skurczy się o 4,6 proc. – to najlepszy wynik wśród krajów UE.

Według prognozy gospodarczej z lata 2020 r. gospodarka strefy euro skurczy się o 8,7 proc. w 2020 r., natomiast w 2021 r. wzrośnie o 6,1 proc. Z kolei gospodarka całej UE ma się skurczyć o 8,3 proc. w 2020 r. i wzrosnąć o 5,8 proc. w 2021 r. W 2020 r. przewiduje się więc znacznie większy spadek aktywności gospodarczej, niż zakładano w prognozie z wiosny, tj. 7,7 proc. dla strefy euro i 7,4 proc. dla całej UE. Także wzrost w 2021 r. ma być nieco słabszy, niż prognozowano wiosną.

 

więcej
08/07/2020

Jakie możliwości sektorowi dziedzictwa kulturowego oferują technologie cyfrowe? Weź udział w konsultacjach społecznych!

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w celu oceny i ewentualnej zmiany jej głównego instrumentu politycznego wspierającego cyfrową transformację sektora dziedzictwa kulturowego.

Digitalizacja dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza wysokiej jakości i przy użyciu zaawansowanych technologii, może zapewnić znaczące wsparcie dla ochrony, renowacji, badania i promocji europejskich dóbr kulturowych. W dobie przyspieszonej globalnej transformacji cyfrowej zdigitalizowane elementy dziedzictwa kulturowego udostępnione online są cennymi zasobami do celów edukacyjnych, rozrywkowych lub do dalszego ponownego wykorzystania. Uwydatniają również różnorodność kulturową Europy i mogą inspirować poczucie przynależności i wspólne europejskie wartości.

Konsultacje potrwają do 14 września 2020 r. 

więcej
06/07/2020

Miliard w ekologię - pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach Funduszu Innowacyjnego

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, będącego jednym z największych na świecie programów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, finansowanym z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Do 29 października 2020 r. można aplikować o środki z funduszu innowacyjnego, które będą finansować przełomowe technologie w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla. Fundusz zapewni impuls dla ekologicznej odbudowy gospodarczej poprzez tworzenie lokalnych przyszłościowych miejsc pracy, torowanie drogi dla neutralności klimatycznej i wzmacnianie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii na skalę globalną.

więcej