Aktualności

13/06/2023

88,9% kąpielisk przybrzeżnych UE sklasyfikowano jako kąpieliska najwyższej jakości!

Zgodnie z najnowszym opublikowanym 9 czerwca br. sprawozdaniem dotyczącym jakości wody w kąpieliskach większość kąpielisk w Europie spełniało w 2022 r. najbardziej rygorystyczne unijne wymogi dotyczące wody „doskonałej” jakości. W ocenie, przeprowadzonej wspólnie przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) we współpracy z Komisją, wskazano, gdzie osoby chcące popływać mogą znaleźć najczystsze kąpieliska w Europie tego lata. 

więcej
12/06/2023

Wspólne normy etyczne dla wszystkich instytucji?

Komisja Europejska przyjęła 8 czerwca br. wniosek dotyczący powołania międzyinstytucjonalnego organu ds. etyki, którego działalność obejmie członków instytucji UE. Jego powstanie zapowiedziała na początku swojej kadencji przewodnicząca Ursula von der Leyen i zostało ono nieformalnie skonsultowane z innymi instytucjami. Wraz z powołaniem organu ds. etyki po raz pierwszy zostaną wdrożone wspólne normy etycznego postępowania dla członków instytucji oraz formalny mechanizm koordynacji i wymiany poglądów między instytucjami na temat wymogów etycznych. Dzięki tym zmianom politycy UE będą podlegali wspólnym, jasnym, przejrzystym i zrozumiałym normom.

więcej
09/06/2023

18 państw członkowskich może nie osiągnąć celu ponownego użycia i recyklingu odpadów!

W opublikowanym wczoraj sprawozdaniu Komisja wskazała państwa członkowskie, w przypadku których istnieje ryzyko, że nie będą w stanie osiągnąć celu na 2025 r. w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych oraz celu dotyczącego składowania odpadów do 2035 r. Dziewięć państw członkowskich jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów na 2025 r.: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Słowenia i Włochy.

więcej
09/06/2023

Bezpieczniejszy i wydajniejszy transport!

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie wniosku Komisji z 2021 r. dotyczącego nowelizacji dyrektywy o inteligentnych systemach transportowych (ITS). Zmieniony akt prawny sprawi, że aktualne dane wysokiej jakości staną się dostępne na potrzeby usług takich jak narzędzia planowania podróży multimodalnych i usługi nawigacyjne. Bardziej inteligentny i interoperacyjny system transportowy umożliwi skuteczniejsze zarządzanie ruchem i mobilnością między różnymi rodzajami transportu, pozwalając użytkownikom na lepsze łączenie najbardziej zrównoważonych rodzajów transportu.

więcej
08/06/2023

2,4 mld euro na transformację ekologiczną!

Z unijnego funduszu modernizacyjnego wypłacono dziś 2,4 mld euro na rzecz 31 projektów w siedmiu państwach będących beneficjentami, aby pomóc w modernizacji ich systemów energetycznych, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym, przemysłowym i transportowym oraz w poprawie efektywności energetycznej. Jest to największa do tej pory łączna wypłata środków, która pobudzi transformację ekologiczną w Europie. Nowe inwestycje pomagają państwom członkowskim zmniejszyć zależność od rosyjskich paliw kopalnych, osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne na 2030 r. oraz przyczynić się do realizacji długoterminowego zobowiązania UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

więcej
08/06/2023

Naruszenie prawa UE przez Polskę!

Komisja Europejska wszczęła dziś postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z naruszeniem prawa UE. Decyzja ta jest następstwem gruntownej oceny przez Komisję nowej polskiej ustawy ustanawiającej Państwową Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, która weszła w życie w dniu 31 maja 2023 r.

więcej
07/06/2023

Po co nam edukacja klimatyczna na uniwersytetach?

W dwunastym odcinku naszego podcastu KIERUNEK EUROPA Marta Zwolińska rozmawia z ekspertkami z naszego zespołu dr Anną Guzy i dr Magdaleną Ochwat o najnowyszch badaniach: "Studenci wobec zmian klimatu". 

więcej
07/06/2023

Zdrowie psychiczne równie ważne co zdrowie fizyczne!

Wypełniając zobowiązanie przewodniczącej Ursuli von der Leyen zawarte w orędziu o stanie Unii z 2022 r., Komisja dodaje nowy filar do Europejskiej Unii Zdrowotnej: nowe, kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego!

więcej
06/06/2023

Dlaczego istnieją bagna i jak wyglądałby świat bez nich?

O ekologii i mokradłach z Wiktorem Kotowskim będziemy rozmawiać podczas najbliższego 85. spotkania Klubu Myśli Ekologicznej, które odbędzie się 13 czerwca 2023 r. w w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Rozmowę możecie też śledzić na Facebook'u i You Tube.

więcej
06/06/2023

Fundusze UE dostępne w Ukrainie!

Komisarz ds. transportu Adina Vălean oraz wicepremier ds. odbudowy Ukrainy i minister rozwoju społeczności lokalnych i infrastruktury Oleksandr Kubrakow podpisali we Lwowie umowę o stowarzyszeniu Ukrainy z programem „Łącząc Europę”. Umowa ta pozwoli ukraińskim promotorom projektów ubiegać się o finansowanie unijne na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowana w dziedzinie transportu, energii i technologii cyfrowych poprawiające połączenia Ukrainy z sąsiadami z UE. Będzie ona sprzyjać integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem UE i wpłynie korzystnie na wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność.

więcej