Aktualności

26/06/2023

Dodatkowe fundusze UE dla rolników!

Komisja Europejska proponuje uruchomienie dodatkowych funduszy UE dla unijnych rolników dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, wysokimi kosztami produkcji i problemami związanymi z rynkiem i handlem. Nowy pakiet wsparcia obejmie 330 mln euro dla 22 państw członkowskich. Ponadto państwa członkowskie zatwierdziły dziś przedstawiony 3 maja pakiet wsparcia o wartości 100 mln euro dla rolników w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Słowacji. Kilka innych środków, w tym możliwość wyższych płatności zaliczkowych, jest skierowana do rolników dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi.

więcej
23/06/2023

Kolejny pakiet sankcji wobec Rosji!

Komisja Europejska  z zadowoleniem wita przyjęcie przez Radę jedenastego pakietu sankcji wobec Rosji. Pakiet ten zapewni jeszcze lepsze egzekwowanie i wdrażanie sankcji UE wobec Rosji w oparciu o wnioski wyciągnięte z ich wdrażania w ciągu ostatniego roku.  

więcej
22/06/2023

6,2 mld euro w infrastrukturę transportową!

Komisja Europejska wybrała 107 projektów w zakresie infrastruktury transportowej, które otrzymają ponad 6 mld euro dotacji UE z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), unijnego instrumentu na rzecz inwestycji strategicznych w infrastrukturę transportową. Ponad 80% środków zostanie przeznaczonych na wsparcie projektów, które zapewniają wydajniejszą, bardziej ekologiczną i inteligentniejszą sieć tras kolejowych, śródlądowych dróg wodnych i szlaków morskich w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Projekty mają ponadto wzmocnić korytarze solidarnościowe między UE a Ukrainą, utworzone w celu ułatwienia ukraińskiego eksportu i importu.

więcej
21/06/2023

Budżet UE a wyzwania!

Od czasu przyjęcia wieloletnich ram finansowych w 2020 r. Unia Europejska (UE) mierzy się z serią niespodziewanych i niespotykanych wcześniej wyzwań. Wkrótce po jednym z najgłębszych światowych kryzysów gospodarczych od ponad stu lat, Unia musiała stawić czoła brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, która miała ogromne konsekwencje humanitarne, gospodarcze i budżetowe.

więcej
20/06/2023

Walka z nadużyciami podatkowymi

Komisja Europejska zaproponowała 19 czerwca br. nowe przepisy mające na celu zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa procedur dotyczących podatku u źródła w UE dla inwestorów, pośredników finansowych (np. banków) i organów podatkowych państw członkowskich. Inicjatywa ta – kluczowy element komunikatu w sprawie opodatkowania działalności gospodarczej w XXI wieku oraz komisyjnego „Planu działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych” z 2020 r. – będzie służyć promowaniu bardziej sprawiedliwego opodatkowania, zwalczaniu oszustw podatkowych i wspieraniu inwestycji transgranicznych w całej UE.

więcej
19/06/2023

Trwalsze sprzęty?

Komisja Europejska 16 czerwca br. przedstawiła propozycję nowych przepisów, które pomogą konsumentom dokonywać świadomych i zrównoważonych wyborów przy zakupie telefonów komórkowych i bezprzewodowych oraz tabletów na podstawie obowiązującego rozporządzenia UE w sprawie etykietowania energetycznego. Propozycja ta zbiega się w czasie z zatwierdzeniem przez Parlament Europejski i Radę środków zwiększających efektywność energetyczną, trwałość i możliwości naprawy tych urządzeń w następstwie wniosku Komisji z listopada 2022 r. i zgodnie rozporządzeniem UE w sprawie ekoprojektu.

więcej
16/06/2023

Co z pieniędzmi z KPO?

W trzynastym odcinku naszego podcastu KIERUNEK EUROPA Marta Zwolińska rozmawia z Zastępcą Działu Politycznego Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Filipem Skawińskim o tym, co z pieniędzmi z KPO.

więcej
15/06/2023

Cyberbezpieczeństwo sieci 5G!

Państwa członkowskie UE, przy wsparciu Komisji Europejskiej i Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), opublikowały dziś drugie sprawozdanie z postępów we wdrażaniu unijnego zestawu narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Sprawozdanie odnosi się również do niektórych zaleceń zawartych w sprawozdaniu specjalnym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego ze stycznia 2022 r. W uzupełnieniu sprawozdania z postępu prac Komisja przyjęła dziś komunikat w sprawie wdrażania zestawu narzędzi przez państwa członkowskie oraz w sprawie własnych działań UE w zakresie komunikacji instytucjonalnej i finansowania.

więcej
15/06/2023

Młodzież i sport - UE i Ukraina

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za promowanie naszego europejskiego stylu życia, spotkał się dziś w Kijowie z ukraińskim ministrem ds. młodzieży i sportu Wadymem Hutcajtem. Obaj byli zgodni co do tego, że należy kontynuować i wzmacniać współpracę w kwestiach młodzieży i sportu, co ma jeszcze większe znaczenie w obliczu niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie oraz jej katastrofalnych skutków dla życia milionów młodych Ukraińców i dla krajowego sektora sportu. Postanowili też kontynuować prace nad wspólnym programem UE-Ukraina dotyczącym młodzieży i sportu.

więcej
14/06/2023

Nowy impuls do promowania gospodarki społecznej!

Komisja Europejska rekomenduje konkretne środki mające na celu wsparcie gospodarki społecznej, w której bardziej niż zysk liczą się ludzie, kwestie społeczne i środowiskowe. W Europie istnieje 2,8 mln podmiotów gospodarki społecznej zatrudniających w sumie 13,6 mln osób. Odpowiadają one na najistotniejsze wyzwania stojące przed naszymi społeczeństwami. Obejmują różne sektory, od usług socjalnych i opiekuńczych po mieszkalnictwo, rekreację i przystępną cenowo energię. Wśród nich są spółdzielnie, fundusze wspólnego inwestowania, stowarzyszenia nienastawione na zysk, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne.

więcej