Aktualności

19/09/2022

Obchody 35-lecia programu Erasmus!

Z okazji 35. rocznicy symbolicznego już programu Erasmus+wiceprzewodniczący Margaritis Schinas i komisarz Marija Gabrielspotkają się we wtorek 20 września 2022 r. z 35 obecnymi i byłymi uczestnikami programu Erasmus+, a także z przedstawicielami zespołu założycielskiego programu. Wydarzenie to będzie uhonorowaniem osiągnięć programu, w którym udział wzięło 13 mln osób od czasu jego utworzenia w 1987 r.

więcej
16/09/2022

55% Europejczyków jest aktywnych ruchowo!

Komisja Europejska publikuje dziś piąte badanie Eurobarometr na temat sportu i aktywności fizycznej. Z badania wynika, że 38 proc. Europejczyków uprawia sport albo wykonuje ćwiczenia ruchowe co najmniej raz w tygodniu, a 17 proc. rzadziej niż raz w tygodniu. Prawie 45 proc. Europejczyków nigdy nie wykonuje ćwiczeń ruchowych ani nie uczestniczy w żadnej formie aktywności fizycznej. W porównaniu z badaniem Eurobarometr z 2017 r. wyniki pozostają na podobnym poziomie, w związku z czym nadal niezbędne jest ciągłe promowanie sportu i aktywności fizycznej. Badanie wykazało również, że podczas pandemii COVID-19 połowa Europejczyków ograniczyła aktywność fizyczną, a nawet całkowicie jej zaprzestała.

więcej
15/09/2022

Europejski akt o wolności mediów!

Komisja Europejska przyjęła dziś europejski akt o wolności mediów, nowy zbiór przepisów chroniących pluralizm i niezależność mediów w UE. Proponowane przepisy obejmują między innymi zabezpieczenia przed ingerencją polityczną w decyzje redakcyjne i przed inwigilacją. Kładzie się w nich nacisk na niezależność i stabilne finansowanie usług medialnych realizujących misję publiczną, a także na przejrzystość własności mediów i przydzielanie reklam państwowych. Określono w nim również środki mające na celu ochronę niezależności redaktorów i ujawnianie konfliktów interesów. Ponadto w ramach aktu podjęto kwestię koncentracji mediów i ogłoszono utworzenie nowej niezależnej Europejskiej Rady ds. Usług Medialnych złożonej z krajowych organów ds. mediów. Komisja przyjęła również uzupełniające zalecenie, aby zachęcić do stosowania wewnętrznych zabezpieczeń w zakresie niezależności redakcyjnej.

więcej
15/09/2022

Międzynarodowy Dzień Demokracji!

Wspólne oświadczenie wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego Josepa Borrella i wiceprzewodniczącej Dubravki ŠuicyWydarzenia minionego roku przypomniały nam w dosadny sposób, że demokracja na świecie jest zagrożona, również na naszym kontynencie europejskim. Z drugiej strony jednoznacznie pokazały, jak bardzo Europejczycy przywiązani są do wartości i ideałów, na których opierają się demokratyczne społeczeństwa.

więcej
14/09/2022

Orędzie o stanie Unii za 2022 r.

Orędzie o stanie Unii za 2022 r., wygłoszone przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen. 

więcej
14/09/2022

Nadzwyczajna interwencja rynkowa w celu obniżenia rachunków Europejczyków!

Komisja Europejska proponuje przeprowadzenie nadzwyczajnej interwencji na europejskich rynkach energii w celu zaradzenia niedawnym dramatycznym wzrostom cen. UE zmaga się ze skutkami poważnego niedopasowania zapotrzebowania na energię i jej podaży, spowodowanego w dużej mierze ciągłym wykorzystywaniem przez Rosję jako broni jej zasobów energetycznych.

więcej
13/09/2022

47,7 mld euro na pomoc w walce z pandemią i jej skutkami!

Od wybuchu pandemii COVID-19 na początku 2020 r. Unia, państwa członkowskie i europejskie instytucje finansowe – jako Drużyna Europy – wypłaciły 47,7 mld euro na wsparcie dla krajów partnerskich w walce z pandemią i jej skutkami, przekształcając w ten sposób swoje obietnice w konkretne rezultaty. Jest to znacznie więcej niż początkowy pakiet wsparcia w wysokości 20 mld euro zadeklarowany wiosną 2020 r. – obecnie zakładany poziom wsparcia to 53,7 mld euro.

więcej
12/09/2022

Wnioski wizowe w przypadku obywateli rosyjskich!

Komisja Europejska 9 września br. przedstawiła swoje wytyczne, aby pomóc konsulatom państw członkowskich w rozpatrywaniu wniosków obywateli rosyjskich o wydanie wizy krótkoterminowej. Biorąc pod uwagę podwyższony poziom zagrożenia w następstwie rosyjskiej agresji wojskowej wobec Ukrainy, konsulaty państw UE powinny prowadzić ścisłą ocenę ryzyka dla bezpieczeństwa. Skutkiem takiej oceny może być na przykład odmowa wydania wizy bądź cofnięcie wcześniej wydanej i nadal ważnej wizy. Rosjanie, którzy nie mają ważnego powodu do podróży, będą musieli liczyć się z dłuższą i bardziej rygorystyczną procedurą składania wniosków. Dzisiejsze wytyczne zapewnią stosowanie wspólnego i spójnego podejścia we wszystkich konsulatach. Unia pozostanie otwarta dla rosyjskich podróżnych ubiegających się o wizę w istotnych celach, zwłaszcza dla członków rodziny obywateli UE, dziennikarzy, dysydentów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

więcej
09/09/2022

Dziesięć zaleceń dotyczących lepszej ochrony dziedzictwa kulturowego przed skutkami zmiany klimatu!

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2022, które w tym roku dotyczą kwestii zrównoważonego rozwoju, Komisja Europejska 7 września br. opublikowała sprawozdanie w sprawie wzmocnienia odporności dziedzictwa kulturowego w celu jego ochrony przed skutkami zmiany klimatu. Informacje zebrane przez grupę ekspertów są niepokojące, ponieważ zmiana klimatu bezpośrednio i pośrednio zagraża wszystkim formom dziedzictwa kulturowego, m.in. poprzez obfite opady, długotrwałe fale upałów, susze, silne wiatry i podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, które to zjawiska najprawdopodobniej nasilą się w przyszłości. W opublikowanym dziś sprawozdaniu grupa ekspertów przedstawiła zestaw dziesięciu zaleceń, które mają pomóc wzmocnić odporność dziedzictwa kulturowego na zmianę klimatu.

więcej
08/09/2022

Wdrażanie polityki ochrony środowiska!

Komisja Europejska opublikowała dziś trzeci przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska, który jest kluczowym narzędziem sprawozdawczym wspierającym egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska i podnoszącym świadomość na temat znaczenia wdrażania przepisów dotyczących środowiska. Zniwelowanie luki między decyzjami podejmowanymi na szczeblu UE a tym, co jest faktycznie wdrażane w terenie, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia obywatelom dobrych wyników w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania równych warunków działania dla przedsiębiorstw przy jednoczesnym tworzeniu możliwości rozwoju gospodarczego.

więcej