Uczyńmy Europę światowym liderem badań i innowacji - Europejskie Forum Technologiczne już we wrześniu

28/08/2018

Przed nami największe w tym roku w Polsce wydarzenie zrzeszające  menedżerów, technologów, naukowców i polityków, które w całości poświęcone będzie funkcjonowaniu instrumentów wsparcia innowacyjnych wdrożeń podejmowanych przez przedsiębiorstwa i doskonaleniu systemu nauki przemysłowej, dlatego w dniach 26-27 września koniecznie trzeba odwiedzić Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 

Ponad 80 polityków i wybitnych ekspertów już potwierdziło udział w Forum, jako spikerzy bądź paneliści. Organizatorzy prognozują, że wydarzenie przyciągnie do Katowic ponad 1000 naukowców i przedstawicieli dostawców technologii, przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, stowarzyszeń naukowych i inżynieryjnych, instytucji finansowych i innych interesariuszy z całej Europy, a to stanie się świetną okazją, aby się spotkać, wymienić ideami i pomysłami oraz   zainicjować tworzenie sieci a także da szansę na pozyskanie potencjalnych partnerów.

Jadwiga Emilewicz, Carlos Moedas, Jerzy Buzek,Reimund Neugebauer, Gabriel Crean, czy Piotr Dardziński to tylko część spikerów, którzy zabiorą głos, podczas Europejskiego Forum Technologicznego w Katowicach. 

Forum będzie otwartą platformą konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron na temat europejskiej polityki badań i technologii. 

Główne cele Forum to:

  • dyskusja nad priorytetami europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmami finansowania badań i rozwoju technologii, w szczególności przewidywanymi do wdrożenia w ramach siedmioletniego programu Horyzont Europa,
  • analiza synergii między programem Horyzont Europa a innymi programami unijnymi i krajowymi w zakresie badań, innowacji i konkurencyjności,
  • promocja tworzenia  różnego rodzaju sieci i partnerstw – zarówno przez przemysł, naukę jak i władze publiczne - by uniknąć powielania wysiłków i ustanawiać wspólne cele badawcze i rozwojowe,
  • przedstawienie celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski w zakresie badań i innowacji, które winny być osiągnięte w perspektywie do roku 2020 i 2030, oraz dyskusja nad sposobami ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów.

Oprócz sesji plenarnych odbędą się cztery konferencje tematyczne:

  • innowacyjna medycyna,
  • przemysł 4.0,
  • od odpadów do zasobów,
  • przyszłość transportu.

Program Europejskiego Forum Technologicznego

Konferencje tematyczne w ramach Forum

Rejestracja 

 

 

Powrót do listy