Trwają prace nad nowymi ramami finansowania po 2020 roku - miej wpływ na sposób ich formowania

01/02/2018

Głos województwa śląskiego jest niezwykle istotny! Celem, zainicjowanych przez Komisję Europejską konsultacji, ma być uzyskanie opinii na temat oczekiwań obywateli UE w zakresie finansowania oraz funduszy unijnych w poszczególnych dziedzinach. Odpowiedzi zostaną wzięte pod uwagę przy pracach nad tworzeniem nowej generacji programów finansowych objętych wieloletnimi ramami finansowymi po 2020 r., czyli długoterminowym budżetem UE.

Wszyscy obywatele oraz przedstawiciele odpowiednich podmiotów mogą wziąć udział w konsultacjach publicznych ws. funduszy europejskich po 2020 roku, a propozycje Komisji Europejskiej zostaną opracowane tak, by każde euro z budżetu UE zostało wykorzystane optymalnie.

 

Dziedzina
Jaki obszar obejmuje?
Kto może wziąć udział?
Termin
Formularz

Inwestycje, badania, MŚP i jednolity rynek

 

Usługi bankowe i finansowe, Przedsiębiorstwa i przemysł, Konkurencja, Konsumenci, Cła, Digital economy, Gospodarka, finanse i euro, Digital society, Energia, Środowisko, Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe, Bezpieczeństwo żywności, Zapobieganie nadużyciom finansowym, Institutional affairs, Sprawiedliwość i prawa podstawowe, Migracja i azyl, Badania naukowe i innowacje, Regional policy, Jednolity rynek, Opodatkowanie, Transport, Zdrowie publiczne

osoby prywatne, organizacje i podmioty zainteresowane lub zajmujące się kwestiami związanymi z inwestycjami, przedsiębiorczością, badaniami naukowymi, innowacjami i MŚP

 8.03.2018

 Formularz

 Polityka spójności

 Regional policy, Zatrudnienie i sprawy społeczne, Włączenie społeczne, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Badania naukowe i innowacje, Przedsiębiorstwa i przemysł, Energia, Sprawiedliwość i prawa podstawowe, Migracja i azyl, Transport, Rozwój obszarów wiejskich, Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe, Działania w dziedzinie klimatu, Gospodarka morska i rybołówstwo, Reformy strukturalne, Młodzież

 wszyscy obywatele i podmioty zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw

 8.03.2018

 Formularz

Infrastruktura strategiczna

 Infrastruktura transportowa, Energia, Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe, Środowisko, Działania w dziedzinie klimatu

 wszyscy obywatele, organizacje i podmioty zainteresowane kwestiami związanymi z infrastrukturą strategiczną lub zaangażowane w te kwestie

 8.03.2018

 Formularz

Wartość mobilna

Konsumenci, Kultura i media, Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe, Kształcenie i szkolenie, Zatrudnienie i sprawy społeczne, Rozszerzenie UE, European neighbourhood policy, Pomoc humanitarna, Współpraca międzynarodowa i rozwój, Sprawiedliwość i prawa podstawowe, Migracja i azyl, Regional policy, Badania naukowe i innowacje, Ekonomia sportu

obywatele, organizacje i podmioty zainteresowane takimi tematami jak: mobilność edukacyjna; kształcenie i szkolenie oprócz mobilności; wolontariat, pomoc humanitarna, solidarność; praca z młodzieżą; mobilność pracowników; kultura, media i sztuka; obywatelstwo i wartości; wymiar sprawiedliwości, współpraca sądowa, prawa; ochrona konsumentów

 8.03.2018

 Formularz

 Migracja

Migracja i azyl, Kształcenie i szkolenie, Młodzież, Zatrudnienie i sprawy społeczne, Regional policy, European neighbourhood policy, Pomoc humanitarna i ochrona ludności, Działania w dziedzinie klimatu

osoby prywatne i organizacje zainteresowane kwestiami dotyczącymi migracji i azylu lub zaangażowane w działania związane z tymi kwestiami

 8.03.2018

 Formularz

Bezpieczeństwo

Granice i bezpieczeństwo, Zapobieganie nadużyciom finansowym, Pomoc humanitarna i ochrona ludności, Przedsiębiorstwa i przemysł, Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe, Gospodarka, finanse i euro, Energia, Badania naukowe i innowacje, Transport

osoby prywatne, organizacje i zainteresowane strony zajmujące się sprawami związanymi z bezpieczeństwem

 8.03.2018

 Formularz

Innowacje

Klimat

Zainteresowane strony, których bezpośrednio dotyczy rozporządzenie Komisji (które mogą skorzystać z finansowania): przedstawiciele przemysłu, w szczególności przemysłu stalowego, żelaznego, aluminiowego, miedziowego, rafineryjnego ropy naftowej, chemicznego, bioprzemysłu, przemysłu celulozowo-papierniczego, cementowego, wapienniczego, szklarskiego i ceramicznego, wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, a także sektorów i elektrowni wykorzystujących CCS/CCU.

Zainteresowane strony, których pośrednio dotyczy rozporządzenie Komisji (które nie mogą skorzystać z finansowania, ale wyraziły zainteresowanie inicjatywą): przedstawiciele unijnych i krajowych stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, organów krajowych i regionalnych oraz instytucji UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, unijnych i krajowych instytucji finansowych oraz państw członkowskich.

Osoby prywatne

10.04.2018

 Formularz


 

Więcej informacji oraz pozostałe konultacje społeczne można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej

Powrót do listy