300 mln euro na wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego!

28/06/2023

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte wczoraj przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej porozumienie polityczne dotyczące rozporządzenia w sprawie ustanowienia aktu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia (EDIRPA) o budżecie wynoszącym 300 mln euro.

EDIRPA ma na celu zachęcanie państw członkowskich do wspólnego zamawiania najbardziej krytycznych i pilnych produktów obronnych w związku z nieuzasadnioną inwazją Rosji na Ukrainę. Pozwoli to zwiększyć interoperacyjność między państwami członkowskimi w odniesieniu do tych samych produktów, oszczędność kosztów oraz konkurencyjność i efektywność europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego. Wspólne udzielanie zamówień przez państwa członkowskie jest ważnym krokiem w kierunku bardziej zintegrowanego europejskiego rynku obronnego i zapewnia większą przewidywalność europejskiego przemysłu obronnego oraz umożliwia mu inwestowanie w zwiększenie zdolności produkcyjnych i dostosowanie się do obecnej sytuacji rynkowej.

EDIRPA będzie wspierać państwa członkowskie w ich dążeniu do wydatkowania co najmniej 35 proc. budżetu przeznaczonego na sprzęt w ramach europejskich programów współpracy. Pozwoli to przeciwdziałać rozdrobnieniu europejskiego popytu, które szkodzi konkurencyjności europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego.

W uzupełnieniu EDIRPA współprawodawcy pracują również nad sfinalizowaniem negocjacji dotyczących aktu o wspieraniu produkcji amunicji, aby bardziej bezpośrednio zwiększać zdolności przemysłu w zakresie produkcji amunicji dla Ukrainy i państw członkowskich UE w ramach uzgodnionej między przywódcami UE trójfilarowej strategii na rzecz amunicji.

Przyjmując „Strategiczny kompas”, państwa członkowskie zobowiązały się do przeznaczania większych i lepszych środków na obronność, aby skuteczniej reagować na realia operacyjne oraz nowe zagrożenia i wyzwania. Zachęcając do wspólnych zamówień, EDIRPA i przepisy aktu o wspieraniu produkcji amunicji będą sprzyjać tej zasadniczej zmianie podejścia państw członkowskich.

Co dalej?

Porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski, Radę i Komisję musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę. Komisja dąży do szybkiego wdrożenia EDIRPA. Przygotuje również program prac przy wsparciu państw członkowskich w ramach komitetu programowego.

Kontekst

W odpowiedzi na szczyt w Wersalu, który odbył się w marcu 2022 r., Komisja i wysoki przedstawiciel i wiceprzewodniczący Josep Borrell przedstawili 18 maja wspólny komunikat w sprawie luk inwestycyjnych UE w dziedzinie obronności i zaproponowali działania, które pozwolą usunąć te luki.

Według komunikatu luki te mają trzy wymiary: budżet – w ciągu ostatnich dwudziestu lat państwa członkowskie nie inwestowały wystarczająco w obronność; zdolności – nasze siły zbrojne nie mają pewnych kluczowych czynników oraz przemysł – zdolności produkcyjne UE w zakresie wyposażenia obronnego są dostosowane do czasu pokoju.

Aby pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom, Komisja wraz z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i Europejską Agencją Obrony powołała Grupę Zadaniową ds. Wspólnych Zamówień w dziedzinie Obronności, aby ocenić najpilniejsze potrzeby państw członkowskich oraz zdolność przemysłu obronnego Unii do ich zaspokojenia.

19 lipca 2022 r. Komisja przedstawiła akt na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia (EDIRPA), którego celem jest zwiększenie zdolności przemysłu w dziedzinie obronności poprzez wspieranie współpracy państw członkowskich w zakresie wspólnych zamówień na najbardziej pilne i krytyczne produkty związane z obronnością.

Dodatkowe informacje

Źródło: Komisja Europejska

Powrót do listy