Zwalczanie nadużyć finansowych: Komisja wzywa BUŁGARIĘ, POLSKĘ i FINLANDIĘ!

02/06/2023
Komisja Europejska publikuje comiesięczny, czerwcowy pakiet decyzji w sprawie nieprzestrzegania zobowiązań związanych z członkostwem w UE przez poszczególne państwa. Pakiet dotyczy szeregu obszarów: środowisko, wymiar sprawiedliwości, energia, transport i finanse. Przyjmując regularnie pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 62 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego można znaleźć w pełnym zestawieniu pytań i odpowiedzi. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji znajduje się w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

1. Środowisko

(Informacji udzielają: Adalbert Jahnz – tel. +32 22953156, Daniela Stoycheva – tel.: +32 22953664)

Uzasadnione opinie

Ocena oddziaływania na środowisko: Komisja wzywa BELGIĘ do pełnej transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Belgii uzasadnionej decyzji (INFR(2020)2344) w celu dostosowania jej przepisów krajowych do dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 2011/92/UE w zakresie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko).

W kwietniu 2014 r. zmieniono tę dyrektywę, co pozwoliło zmniejszyć obciążenia administracyjne i poprawić poziom ochrony środowiska, powodując jednocześnie, że decyzje biznesowe w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych stały się racjonalniejsze, bardziej przewidywalne i zrównoważone.

W grudniu 2020 r. Komisja skierowała do Belgii wezwanie do usunięcia uchybienia. Po przeanalizowaniu odpowiedzi Belgii i zmian w przepisach krajowych (federalnych i regionalnych) Komisja uznaje, że znaczna liczba niedociągnięć w transpozycji dyrektywy została usunięta przez przyjęcie nowych przepisów. Pozostają jednak pewne nierozwiązane kwestie, np. związane z konsultacjami transgranicznymi. W związku z tym Komisja uważa, że Belgia nie dokonała jeszcze pełnej transpozycji dyrektywy.

Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Belgia ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jakość powietrza: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do usunięcia barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości dotyczących planów ochrony powietrza

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Bułgarii uzasadnionej opinii (INFR(2020)2106) w związku z nieusunięciem barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do planów ochrony powietrza na podstawie dyrektywy w sprawie jakości powietrza (dyrektywa 2008/50/WE). W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w ustawodawstwie unijnym dyrektywa wymaga od państw członkowskich przyjęcia planów ochrony powietrza i ustanowienia odpowiednich środków, aby maksymalnie skrócić okresy przekroczenia. Wskazana dyrektywa oraz konwencja z Aarhus, których stronami są UE i wszystkie państwa członkowskie, stanowią, że osoby bezpośrednio zainteresowane i organizacje zajmujące się ochroną środowiska mogą wymagać od organów publicznych ustanowienia planu ochrony jakości powietrza oraz zaskarżać takie plany i ich treść przed sądami krajowymi.

Bułgaria nie zapewniła organizacjom ekologicznym ani osobom fizycznym i prawnym możliwości wniesienia sprawy do sądów krajowych. Tym samym nie dała im możliwości zaskarżenia braku planów ochrony powietrza lub ich niedostatecznej skuteczności w rozwiązaniu problemu zanieczyszczenia powietrza. W maju 2020 r. Komisja skierowała do Bułgarii wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponadto w prawomocnym wyroku z 2021 r. sąd krajowy potwierdził istnienie praktyki odmawiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości w kwestiach związanych z planami ochrony powietrza. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Bułgarii uzasadnionej opinii, która ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Hałas w środowisku: Komisja wzywa AUSTRIĘ do dokonania pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących hałasu w środowisku

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Austrii uzasadnionej opinii (INFR(2022)0008) w związku z niedopełnieniem obowiązku aktualizacji przepisów krajowych i dokonania transpozycji przepisów UE dotyczących hałasu w środowisku. W dyrektywie 2002/49/WE określono wspólne podejście mające na celu unikanie i ograniczanie szkodliwych skutków narażenia na hałas w środowisku lub zapobieganie takim skutkom. W 2020 r. dyrektywa ta została zmieniona dyrektywą (UE) 2021/1226 w celu dostosowania jej do postępu naukowo-technicznego. Zmiany dotyczą metod oceny wskaźników hałasu i szkodliwych skutków hałasu. Zanieczyszczenie hałasem jest ważnym środowiskowym czynnikiem wpływającym na zdrowie publiczne; a jego ograniczenie jest jednym z istotnych celów Europejskiego Zielonego Ładu i zapisanego w nim dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

W styczniu 2022 r. Komisja skierowała do Austrii wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia krajowych środków transpozycji dyrektywy (UE) 2021/1226. Austria potwierdza, że nie zgłosiła do tej pory wszystkich krajowych środków transpozycji tej dyrektywy oraz że transpozycja pozostaje częściowa. 

W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do Austrii, która ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jakość powietrza: Komisja wzywa RUMUNIĘ do ustanowienia funkcjonalnej sieci monitorowania jakości powietrza

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Rumunii uzasadnionej opinii (INFR(2017)2024) w związku z systematycznym niedopełnianiem obowiązku monitorowania zanieczyszczenia powietrza zgodnie z wymogami określonymi w przepisach UE dotyczących jakości powietrza (dyrektywa 2004/107/WE i dyrektywa 2008/50/WE). Dyrektywy te zobowiązują państwa członkowskie do utworzenia sieci monitorowania w celu oceny jakości powietrza pod kątem różnych substancji zanieczyszczających zgodnie z wymogami określonymi w tych dyrektywach.

Pełne wdrożenie norm jakości powietrza zapisanych w prawodawstwie UE ma kluczowe znaczenie dla skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, obejmującego dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, kładzie się nacisk na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza jako jednego z kluczowych czynników wpływających na zdrowie ludzi.

Komisja skierowała do Rumunii wezwanie do usunięcia uchybienia w czerwcu 2017 r. oraz dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia w lipcu 2019 r. Mimo że Rumunia wprowadziła zmiany w swojej sieci monitorowania jakości powietrza, nadal utrzymują się liczne luki dotyczące odpowiedniej liczby i rodzaju punktów pomiaru jakości powietrza. Braki te stanowią systemowe naruszenie obowiązku monitorowania zanieczyszczenia powietrza.

W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do Rumunii, która ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprawa skierowana do Trybunału Sprawiedliwości

Ścieki komunalne: Komisja podejmuje decyzję o ponownym skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko WŁOCHOM w związku z niewłaściwym oczyszczaniem ścieków komunalnych

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Włochom (INFR(2009)2034) w związku z niezastosowaniem się w pełni do wyroku Trybunału z 2014 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Trybunał stwierdził, że Włochy naruszyły swoje zobowiązania wynikające z dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa Rady 91/271/EWG), gdyż 41 tamtejszych aglomeracji nie zapewnia odpowiedniego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Pomimo znacznych postępów w tej kwestii ścieki komunalne nadal nie są odpowiednio oczyszczane w pięciu aglomeracjach. Brak odpowiednich systemów oczyszczania ścieków w tych pięciu aglomeracjach stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, wód śródlądowych i środowiska morskiego na obszarach wrażliwych pod względem środowiskowym, na których odprowadzane są nieoczyszczone ścieki.

Pełne wdrożenie norm określonych w przepisach UE ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska naturalnego.

Mimo wezwania do usunięcia uchybienia na podstawie art. 260 wysłanego przez Komisję do Włoch w dniu 17 maja 2018 r. w pięciu wspomnianych wyżej aglomeracjach nie usunięto jeszcze uchybień. Drugie przekazanie sprawy do Trybunału może skutkować karami pieniężnymi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie prasowym.

2. Wymiar sprawiedliwości

(Informacji udzielają: Christian Wigand - tel.: +32 22962253; Cristina Torres Castillo – tel.: +32 22990679; Yuliya Matsyk – tel.: +32 22913173)

Wezwania do usunięcia uchybienia i uzasadnione opinie

Zwalczanie nadużyć finansowych: Komisja wzywa BUŁGARIĘ, POLSKĘ i FINLANDIĘ do przestrzegania przepisów dotyczących zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia do Bułgarii (INFR(2023)2012) i Polski (INFR(2023)2011) w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji dyrektywy w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii.(dyrektywa (UE) 2017/1371). Komisja podjęła ponadto decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do Finlandii (INFR(2021)2234). Przepisy określone w tej dyrektywie chronią budżet UE poprzez harmonizację definicji, sankcji i przepisów dotyczących jurysdykcji związanych z nadużyciami finansowymi i innymi przestępstwami naruszającymi interesy finansowe UE. Komisja zidentyfikowała kilka przypadków niezgodności z przepisami UE w Bułgarii i Polsce w odniesieniu do definicji niektórych przestępstw kryminalnych i związanych z nimi sankcji karnych oraz odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa popełnione dla własnej korzyści. W grudniu 2021 r. Komisja skierowała do Finlandii wezwanie do usunięcia uchybienia. Po przeanalizowaniu odpowiedzi Komisja stwierdziła, że Finlandia nie dopełniła obowiązku uwzględnienia w przepisach odpowiedzialności osób prawnych w przypadkach korupcji biernej i sprzeniewierzenia środków publicznych. Bułgaria, Polska i Finlandia mają teraz dwa miesiące na zastosowanie niezbędnych środków w celu wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do Polski i Bułgarii uzasadnionej opinii oraz skierowaniu sprawy przeciwko Finlandii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Prawa procesowe: Komisja wzywa LUKSEMBURG, SŁOWENIĘ i SŁOWACJĘ do prawidłowego zastosowania w ich prawie krajowym przepisów UE dotyczących prawa dostępu do adwokata oraz powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia do Słowenii (INFR(2023)2010) i Słowacji (INFR(2023)2008) w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji dyrektywy w sprawie prawa dostępu do adwokata oraz powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu (dyrektywa 2013/48/UE). Komisja podjęła ponadto decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do Luksemburga (INFR(2021)2139). Dyrektywa ta ma na celu zapewnienie dostępu do adwokata od najwcześniejszych etapów postępowania osobom podlegającym europejskiemu nakazowi aresztowania, a także podejrzanym i oskarżonym w postępowaniu karnym; oraz zapewnienie, by osoby pozbawione wolności mogły informować i komunikować się z osobami trzecimi, takimi jak ich pracodawca lub członkowie rodziny, a także z organami konsularnymi. Komisja jest zdania, że niektóre krajowe środki transpozycji zgłoszone przez wymienione trzy państwa członkowskie nie spełniają wymogów dyrektywy. Zarówno Słowenia, jak i Słowacja przewidują wyjątki od prawa dostępu do adwokata, które nie są dozwolone na mocy dyrektywy, oraz nie dokonały prawidłowej transpozycji prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności. Ponadto prawo słoweńskie nie gwarantuje w pełni poufności komunikacji między podejrzanymi lub oskarżonymi a ich adwokatem. Wymogi dotyczące ewentualnego zrzeczenia się prawa dostępu do adwokata zostały nieprawidłowo przetransponowane do prawa słowackiego. Komisja skierowała do Luksemburga wezwanie do usunięcia uchybienia w listopadzie 2021 r. Po przeanalizowaniu odpowiedzi Komisja stwierdziła, że niektóre z kwestii wskazanych w wezwaniu do usunięcia uchybienia nie zostały rozwiązane. Luksemburg nie przewidział szczegółowych przepisów regulujących udostępnienie informacji sprawującemu opiekę rodzicowi lub osobie dorosłej w przypadku zatrzymania małoletniego.  Luksemburg, Słowenia i Słowacja mają teraz dwa miesiące na zastosowanie niezbędnych środków w celu usunięcia niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu do Słowenii i Słowacji uzasadnionej opinii oraz o skierowaniu sprawy przeciwko Luksemburgowi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Uzasadnione opinie

Europejski nakaz aresztowania: Komisja wzywa ESTONIĘ i LUKSEMBURG do przestrzegania wymogów decyzji ramowej

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do Estonii (INFR(2020)2279) i Luksemburga (INFR(2022)2018) w związku z nieprzestrzeganiem decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW). Europejski nakaz aresztowania to transgraniczne uproszczone postępowanie sądowe w celu przekazania osoby, której dotyczy wniosek w związku z postępowaniem sądowym, wykonaniem kary pozbawienia wolności bądź zastosowaniem środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności. Mający zastosowanie od 1 stycznia 2004 r. europejski nakaz aresztowania zastąpił długotrwałe procedury ekstradycyjne, które obowiązywały między państwami członkowskimi.

Komisja skierowała wezwania do usunięcia uchybienia do Estonii w grudniu 2020 r. i Luksemburga w maju 2022 r. Po otrzymaniu od nich odpowiedzi Komisja stwierdziła, że Estonia nie dokonała pełnej transpozycji koniecznych wymogów niezbędnych w odniesieniu do przypadków dalszego przekazania za przestępstwa popełnione przed pierwszym przekazaniem, natomiast Luksemburg nie dokonał prawidłowej transpozycji terminów na podjęcie decyzji w sprawie wykonania nakazu, a także obowiązku natychmiastowego poinformowania wydającego nakaz organu sądowego. Estonia i Luksemburg mają teraz dwa miesiące na zastosowanie niezbędnych środków w celu usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko obu państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Prawa procesowe: Komisja wzywa SZWECJĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Szwecji uzasadnionej opinii (INFR(2021)2105) w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (dyrektywa (UE) 2010/64). Dyrektywa ta ma na celu sformułowanie wspólnych minimalnych standardów gwarantujących odpowiednią ochronę praw osób podejrzanych i oskarżonych na terenie całej UE. W szczególności zapewnia ona osobom podejrzanym i oskarżonym w UE prawo do bezpłatnego tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego na język dla nich zrozumiały w trakcie postępowania karnego. We wrześniu 2021 r. Komisja skierowała do Szwecji wezwanie do usunięcia uchybienia. Po otrzymaniu odpowiedzi od Szwecji Komisja stwierdziła, że szwedzkie ustawodawstwo nie przewiduje w sposób jednoznaczny prawa podejrzanego lub oskarżonego do korzystania z tłumaczenia ustnego na potrzeby komunikacji z prawnikiem podczas przesłuchania lub składania przez nich wyjaśnień, a jedynie umożliwia prawnikowi uzyskanie zwrotu kosztów tłumaczenia ustnego, jeżeli taka komunikacja ma miejsce poza salą rozpraw. Szwecja ma teraz dwa miesiące na zastosowanie niezbędnych środków w celu wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko Szwecji sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

3. Energia

(Informacji udzielają: Tim McPhie – tel.: +32 22958602; Giulia Bedini – tel. +32 22958661)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Ochrona radiologiczna Komisja wzywa LITWĘ i LUKSEMBURG do prawidłowej transpozycji dyrektywy Euratom ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu trzech postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wysłała wezwania do usunięcia uchybienia do Litwy (INFR(2023)2039) i Luksemburga (INFR(2023)2040) w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji zmienionej dyrektywy ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa (dyrektywa Rady 2013/59). Dyrektywa, która unowocześnia i konsoliduje unijne przepisy dotyczące ochrony przed promieniowaniem, ustanawia również podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony ogółu społeczeństwa, pracowników i pacjentów przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego. Obejmuje ona również przepisy dotyczące gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowych i reagowania na nie, które to przepisy zaostrzono po awarii jądrowej w Fukushimie. Komisja stwierdziła, że zastosowane środki nie zapewniły prawidłowej transpozycji tej dyrektywy w dwóch wymienionych państwach członkowskich. Stwierdzone przez Komisję przypadki niezgodności z przepisami UE są różne dla obu państw członkowskich i dotyczą szczegółowych wymogów dyrektywy, takich jak przepisy dotyczące medycznego sprzętu radiologicznego, szacowania dawek dla ludności, planu działania w zakresie radonu (naturalnego gazu promieniotwórczego), inspekcji, narażenia w wyniku obrazowania w celach pozamedycznych, szacowania narażenia zewnętrznego i wewnętrznego, ograniczeń dawki oraz dostarczania informacji na temat wysokoaktywnych źródeł zamkniętych. Wskazane państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu do nich uzasadnionej opinii.

Uzasadniona opinia

Energia odnawialna: Komisja wzywa LITWĘ do pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie energii odnawialnej

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Litwy uzasadnionej opinii (INFR(2021)0277) w związku z niepełną transpozycją przepisów UE dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych określonych w dyrektywie (UE) 2018/2001. Dyrektywa ta zapewnia ramy prawne dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w sektorze energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu w UE. Ustanawia ona wiążący unijny cel udziału energii odnawialnej na poziomie co najmniej 32 proc. do 2030 r. i określa środki mające na celu zapewnienie racjonalnego pod względem kosztów wspierania energii ze źródeł odnawialnych oraz uproszczenie procedur administracyjnych na potrzeby projektów w dziedzinie energii odnawialnej. Ułatwia również uczestnictwo obywateli w transformacji energetycznej i określa konkretne cele dotyczące zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie, chłodnictwie oraz transporcie do 2030 r. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 30 czerwca 2021 r.

W lipcu 2021 r. Komisja skierowała do Litwy wezwanie do usunięcia uchybienia. Do tej pory kraj ten dokonał jedynie częściowej transpozycji dyrektywy. Litwa ma teraz dwa miesiące na usunięcie uchybienia i powiadomienie Komisji o dokonaniu pełnej transpozycji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

4. Podatki i unia celna

(Informacji udzielają: Daniel Ferrie tel.: +32 22986500; Francesca Dalboni – tel.: +32 22988170)

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Opodatkowanie: Komisja podejmuje dodatkowe działania przeciwko GRECJI w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE dotyczących opodatkowania samochodów

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Grecji dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia (INFR(2020) 4001) w związku z niewłaściwym stosowaniem unijnych przepisów dotyczących pojazdów używanych zakupionych w innych państwach członkowskich. W dniu 23 września 2021 r. do Grecji skierowano pierwsze wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące podatku rejestracyjnego i podatku ekologicznego od takich pojazdów. Od tego czasu Grecja rozszerzyła zakres stosowania podatku ekologicznego na nowe kategorie pojazdów. Podatek ten wprowadza rozróżnienie między używanymi pojazdami, które zostały zakupione i zarejestrowane w Grecji, a używanymi pojazdami, które zostały zakupione w innych państwach członkowskich, a następnie zarejestrowane w Grecji. W związku z tym Komisja rozszerza obecnie zakres naruszenia, biorąc pod uwagę nowo wprowadzone zmiany w ustawodawstwie greckim. Grecja ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. Jeżeli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Grecja nie podejmie odpowiednich działań, Komisja może przesłać uzasadnioną opinię w tej sprawie.

Uzasadniona opinia

Opodatkowanie: Komisja wzywa CYPR do przestrzegania unijnych przepisów VAT dotyczących budynków mieszkalnych

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Cypru uzasadnionej opinii (INFR(2021)2093) w związku z niewłaściwym stosowaniem unijnych przepisów VAT dotyczących budynków mieszkalnych kupowanych lub budowanych na Cyprze. Cypr zezwala na obniżoną stawkę VAT w wysokości 5 proc. na pierwsze 200 m2 budynków mieszkalnych wykorzystywanych przez beneficjenta jako główne i stałe miejsce zamieszkania, bez żadnych innych ograniczeń. Dyrektywa VAT (dyrektywa Rady 2006/112/WE) zezwala państwom członkowskim na stosowanie obniżonej stawki VAT na mieszkalnictwo w ramach polityki społecznej. Szeroki zakres ustawodawstwa cypryjskiego oraz brak zawartych w nim ograniczeń wskazują jednak, że środek ten wykracza poza określony w dyrektywie cel. W szczególności obniżoną stawkę stosuje się niezależnie od dochodów, majątku i sytuacji ekonomicznej beneficjenta, członków rodziny, którzy będą zamieszkiwać w danym budynku mieszkalnym oraz maksymalnej całkowitej powierzchni tych budynków mieszkalnych. W związku z tym Komisja uważa, że Cypr uchybił zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy dyrektywy VAT. Dzisiejsza uzasadniona opinia została poprzedzona wezwaniem do usunięcia uchybienia skierowanym przez Komisję do Cypru w lipcu 2021 r. Cypr ma teraz dwa miesiące na usunięcie uchybień wskazanych w tej uzasadnionej opinii. Jeżeli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Cypr nie podejmie działań, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

5. Mobilność i transport

(Informacji udzielają: Adalbert Jahnz – tel.: +32 22953156, Daniela Stoycheva – tel.: +32 22953664)

Uzasadniona opinia

Transport morski: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących wyposażenia morskiego

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Bułgarii uzasadnionej opinii (INFR(2019)2218) w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE dotyczących wyposażenia morskiego zawartych w dyrektywie w sprawie wyposażenia morskiego (dyrektywa 2014/90/UE).Dyrektywa obejmuje wspólne przepisy bezpieczeństwa dotyczące wyposażenia takiego jak kamizelki ratunkowe, systemy oczyszczania ścieków lub radary na statkach pływających pod banderami UE, również w celu zapobiegania podrabianiu takiego wyposażenia. Dyrektywa wprowadza mechanizm nadzoru rynku nakładający na państwa członkowskie odpowiedzialność za to, by wyposażenie morskie nie stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa na morzu, zdrowia ani środowiska. Bułgaria nie prowadzi odpowiedniego nadzoru rynku wyposażenia morskiego na statkach objętych zakresem jej odpowiedzialności.

W październiku 2019 r. Komisja skierowała do Bułgarii wezwanie do usunięcia uchybienia. Bułgaria nie zgłosiła do tej pory żadnych działań w zakresie nadzoru rynku, dlatego Komisja podjęła decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii. Bułgaria ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

6. Stabilność finansowa, usługi finansowe, unia rynków kapitałowych

(Informacji udzielają: Daniel Ferrie – tel.: +32 22986500, Aikaterini Apostola – tel.: +32 22987624)

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do prawidłowej transpozycji piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Bułgarii wezwania do usunięcia uchybienia (INFR(2023)2038) w związku z nieprawidłową transpozycją piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (dyrektywa (UE) 2018/843). Bułgaria powiadomiła o pełnej transpozycji dyrektywy. Komisja stwierdziła jednak kilka przypadków nieprawidłowej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego (braku zgodności z dyrektywą). Dotyczą one m.in. podstawowych aspektów, takich jak obowiązek rejestracji, licencjonowania lub regulowania działalności usługodawców (tj. na mocy prawa krajowego podmioty świadczące usługi na rzecz trustów lub spółek nie podlegają rejestracji ani obowiązkowi uzyskania licencji); braku mechanizmu rozstrzygania rozbieżności w informacjach pochodzących z krajowego rejestru beneficjentów rzeczywistych (rejestr wskazujący, kto jest faktycznym właścicielem czego) lub właściwego stosowania pojęć „zakład” lub „miejsce zamieszkania” na potrzeby ustalenia podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy mają zasadnicze znaczenie w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Luki prawne występujące w jednym państwie członkowskim mają wpływ na całą UE. Przepisy UE powinny być skutecznie wdrażane i nadzorowane w celu zwalczania przestępczości i ochrony naszego systemu finansowego. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi ze strony Bułgarii w terminie dwóch miesięcy Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Uzasadniona opinia

Komisja wzywa MALTĘ do prawidłowej transpozycji dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów

Komisja Europejska skierowała dziś uzasadnioną opinię do Malty (INFR(2021)2133) w związku z nieprawidłową transpozycją dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów (dyrektywa 2014/49/UE). Oprócz dostępnych środków finansowych na określonym poziomie docelowym, krajowe systemy gwarantowania depozytów muszą dysponować odpowiednimi alternatywnymi mechanizmami finansowania pozwalającymi uzyskać finansowanie krótkoterminowe w razie konieczności wypłaty gwarancji deponentom. Na Malcie wymóg ten nie jest spełniony. Ogranicza to odporność finansową maltańskiego systemu gwarancji depozytów, a w ostatecznym rozrachunku ochronę zapewnianą deponentom. Malta nie dokonała prawidłowej transpozycji dyrektywy do krajowego porządku prawnego i ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

7. Miejsca pracy i prawa socjalne

(Informacji udzielają: Veerle Nuyts – tel.: +32 22996302; Flora Matthaes – tel.: +32 22983951)

Uzasadnione opinie

Zatrudnienie: Komisja wzywa GRECJĘ, HISZPANIĘ i LUKSEMBURG do włączenia dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy do prawa krajowego

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do Grecji (INFR(2022)0352), Hiszpanii (INFR(2022)0354) i Luksemburga (INFR(2022)0373) w związku z niewłączeniem do ich prawa krajowego dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (dyrektywa (UE) 2019/1152). Przepisy te zapewniają szersze i zaktualizowane prawa pracownicze i ochronę dla 182 mln pracowników w UE. Dzięki nowym przepisom pracownicy mają na przykład prawo do większej przewidywalności, jeśli chodzi o przydział zadań i czas pracy. W przepisach ugruntowano również prawo do otrzymywania wystarczająco wcześnie kompletnych informacji na temat istotnych aspektów swojej pracy, takich jak miejsce pracy i wynagrodzenie. Na nowych przepisach skorzysta również w szczególności dwa do trzech milionów osób pracujących na podstawie niepewnych form zatrudnienia.

We wrześniu 2022 r. Komisja skierowała wezwania do usunięcia uchybienia do 19 państw członkowskich w związku z niewłączeniem lub niepełnym włączeniem dyrektywy do ich prawa krajowego. Obecnie postanowiła podjąć kolejny krok w postaci skierowania uzasadnionej opinii do Grecji, Hiszpanii i Luksemburga, ponieważ państwa te ani nie zgłosiły do tej pory krajowych środków służących wdrożeniu nowych przepisów UE, ani nie przekazały projektu ustawy z konkretnym terminem ich przyjęcia. Wymienione trzy państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie środków krajowych. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Źródło: Komisja Europejska

Powrót do listy