Ataki terrorystyczne to ataki na nasze społeczeństwo, na nasz sposób życia!

10/03/2023

Z okazji 19. Europejskiego Dnia Pamięci o Ofiarach Terroryzmu Komisja Europejska wydała następujące oświadczenie:

Dziś Europa składa hołd ofiarom ataków terrorystycznych. Osobom, które straciły w nich życie, a także tym, które te ataki przeżyły. Nigdy o nich nie zapomnimy. Nie pozwolimy zastraszyć się terrorystom popełniającym okrutne czyny. Terroryści chcą podzielić nasze społeczeństwo. Nie pozwolimy na to, by odnieśli sukces.

Walka z terroryzmem należy do priorytetów UE. Oddajemy cześć osobom, które straciły życie w wyniku ataków terrorystycznych, ale jednocześnie dążymy do tego, aby takie ataki w przyszłości już się nie zdarzały. Pragnąc pomóc w zapobieganiu przestępstwom terrorystycznym, UE aktywnie zwalcza propagandę terrorystyczną – w internecie i poza nim: odbieramy terrorystom środki i ograniczamy ich przestrzeń do planowania ataków, przeciwdziałamy radykalizacji oraz pogłębiamy wymianę informacji i współpracę policyjną.

W grudniu 2020 r. Komisja przedłożyła plan zwalczania terroryzmu, aby lepiej przewidywać zagrożenia, zapobiegać im, zabezpieczać się przed nimi i na nie reagować. Trwają prace związane z wdrażaniem tego planu, który jest głównym elementem strategii w zakresie unii bezpieczeństwa. Unijne agencje ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych zapewniają kluczowe wsparcie organom krajowym i organom ścigania. Od dnia 7 marca zmodernizowany System Informacyjny Schengen zawiera nowy rodzaj wpisów, które pomagają organom krajowym w zwalczaniu terroryzmu i umożliwiają działalność prewencyjną.

Ataki terrorystyczne to ataki na nasze społeczeństwo, na nasz sposób życia. Dlatego Komisja będzie nadal wspierać osoby, które doświadczyły takich ataków, w powrocie do normalnego życia. Za pośrednictwem sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw gwarantujemy ponadto, aby głosy ofiar znalazły się w sercu naszych działań.

W dniu pamięci odnawiamy nasze zobowiązanie: będziemy nadal wspierać ofiary i tworzyć integracyjne, odporne społeczeństwa.

Kontekst

Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Terroryzmu ustanowiono po zamachach bombowych w Madrycie, które miały miejsce 11 marca 2004 r. Od 2005 r. Unia Europejska co roku upamiętnia tego dnia ofiary terrorystycznych aktów przemocy na całym świecie.

Sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw, za pośrednictwem swojej grupy roboczej ds. pamięci ofiar terroryzmu, przedstawia doświadczenia ofiar, przyczynia się do podtrzymania pamięci o wszystkich ofiarach terroryzmu i podkreśla ludzki wymiar skutków brutalnego ekstremizmu. Prawami ofiar i ich wspieraniem zajmuje się również utworzona przez Komisję europejska sieć stowarzyszeń ofiar terroryzmu.

Komisja przedłożyła nowy plan zwalczania terroryzmu, w którym określono dalsze działania w dziedzinie zwalczania terroryzmu na szczeblu UE poprzez lepsze przewidywanie, zapobieganie, ochronę i reagowanie na zagrożenia terrorystyczne. Plan zwalczania terroryzmu jest jednym z etapów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego i stanowi główny element strategii w zakresie unii bezpieczeństwa przyjętej przez Komisję w lipcu 2020 r. Plan zwalczania terroryzmu ma na celu:

  • Identyfikowanie słabych punktów i budowanie zdolności przewidywania zagrożeń
  • Zapobieganie atakom poprzez przeciwdziałanie radykalizacji postaw
  • Działania na rzecz uwzględniania bezpieczeństwa na etapie projektowania i zmniejszania podatności na zagrożenia w celu ochrony miast i ich mieszkańców
  • Wzmocnienie wsparcia operacyjnego, ścigania przestępstw i praw ofiar w celu lepszego reagowania na ataki

Forum UE ds. Internetu to środowisko pozwalające na współpracę rządów w UE, branży internetowej i innych partnerów w celu omawiania i rozwiązywania problemów związanych z obecnością nielegalnych i publikowanych w złym zamiarze treści w internecie. Zadaniem Forum jest przeanalizowanie możliwych sposobów przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu platform internetowych przez terrorystów i brutalnych ekstremistów.

Udzielanie wsparcia ofiarom przestępstw, w tym ofiarom ataków terrorystycznych, jest ważną częścią działań Komisji, która dąży do uwzględnienia wszystkich aspektów zagrożenia terrorystycznego. UE wprowadziła solidne ramy prawne służące ochronie ofiar w całej Europie. Obejmują one ogólnounijny system kompensaty, dyrektywę dotyczącą praw ofiar oraz dyrektywę w sprawie zwalczania terroryzmu. Co więcej, Komisja przyjęła pierwszą Strategię UE w zakresie praw ofiar (2020–2025). Głównym celem strategii jest zapewnienie, aby wszystkie ofiary przestępstw mogły w pełni korzystać ze swoich praw, niezależnie od tego, gdzie w UE lub w jakich okolicznościach doszło do przestępstwa. W ramach unijnej platformy praw ofiar Komisja powołała grupę ad hoc ds. ofiar terroryzmu. Komisja podjęła działania w celu zapewnienia ciągłości unijnego centrum wiedzy specjalistycznej dla ofiar terroryzmu i wybrała konsorcjum, które przez następne dwa lata będzie wspierać realizację zadań tego centrum.

Źródło: Komisja Europejska

Powrót do listy