Zrównoważony rozwój rolnictwa - masz głos w tej sprawie!

11/01/2023

Do 24 kwietnia 2023 r. masz czas, by wyrazić swoją opinię nt. porozumienia w sprawie zrównoważonego rozwoju w rolnictwie – konsultacje w sprawie projektu wytycznych dotyczących wykluczenia konkurencji.

CO?

Konsultacje: Porozumienia w sprawie zrównoważonego rozwoju w rolnictwie – konsultacje w sprawie projektu wytycznych dotyczących wykluczenia konkurencji

KIEDY?

10.1.2023 r. - 24.4.2023 r.

DLACZEGO WARTO?

W 2021 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły nowe wyłączenie umożliwiające ograniczenie konkurencji w odniesieniu do porozumień w sektorze rolnym, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia norm zrównoważonego rozwoju wyższych niż normy unijne lub krajowe. Wyłączenie to określono w rozporządzeniu o wspólnej organizacji rynku (UE) nr 1308/2013, które stanowi część wspólnej polityki rolnej UE (na mocy art. 210a wspólnej organizacji rynku).

Rada i Parlament zwróciły się do Komisji o wydanie wytycznych dotyczących warunków stosowania tego wyłączenia do dnia 8 grudnia 2023 r.

W okresie od lutego do maja 2022 r. Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania dowodów mające na celu określenie głównych obaw zainteresowanych stron w związku ze stosowaniem przez Komisję art. 210a wspólnej organizacji rynku. W następstwie tego wezwania do przedstawienia dowodów Komisja Europejska sporządziła pierwszą wersję tekstu, która jest obecnie przedstawiana zainteresowanym stronom. Komisja zaktualizuje projekt wytycznych w oparciu o otrzymane informacje zwrotne, przed ich przyjęciem w czwartym kwartale 4 2023 r.

Zainteresowane strony są proszone o przedstawienie swoich opinii na temat tekstu. W szczególności celem jest uzyskanie:

  • Opinia zainteresowanych stron na temat tego, czy projekt tekstu w sposób wyczerpujący odnosi się do każdego z ich kwestii dotyczących sposobu, w jaki należy stosować art. 210a wspólnej organizacji rynku, aby skorzystać z wykluczenia. W szczególności Komisja Europejska jest zainteresowana tym, czy projekt wytycznych odnosi się do tych kwestii w sposób wystarczająco jasny i zrozumiały.
  • Uwagi zainteresowanych stron dotyczące treści tekstu. W szczególności Komisja Europejska oczekuje uzyskania opinii i uwag zainteresowanych stron na temat tego, w jaki sposób projekt wytycznych szczegółowo określa zakres wyłączenia, warunki stosowania wyłączenia oraz możliwość interwencji Komisji. Zainteresowane strony są proszone o przedstawienie sugestii co do tego, w jaki sposób tekst mógłby zostać wzmocniony.
  • Opinie zainteresowanych stron na temat dokładności przykładów. Projekt wytycznych zawiera wiele przykładów ilustrujących ich treść w celu dostarczenia czytelnikowi konkretnych ilustracji. Zainteresowane strony proszone są o przedstawienie opinii na temat tego, czy przykłady są wystarczająco jasne i realistyczne, oraz o zaproponowanie sposobów aktualizacji przykładów, na przykład w oparciu o własne doświadczenia.

KTO MA GŁOS?

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich obywateli i organizacje.

Wkłady są szczególnie poszukiwane przez:

  • zainteresowanych stron z łańcucha dostaw rolno-spożywczych, w szczególności producentów surowców, w tym organizacji producentów, przetwórców, dystrybutorów, hurtowników, detalistów, dostawców środków produkcji, a także organizacji międzybranżowych gromadzących podmioty z kilku etapów łańcucha dostaw itp.;
  • organy publiczne, w szczególności krajowe organy ochrony konkurencji, ministerstwa rolnictwa i władze regionalne;
  • organizacje konsumenckie;
  • organizacje zajmujące się zrównoważonym rozwojem (oferowanie/rozwój wymiany wiedzy, normy, certyfikacja itp.), w tym odpowiednie organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

W szczególności zachęca się uczestników pierwszych konsultacji społecznych w sprawie wytycznych (które odbyły się w lutym i maju 2022 r.) do przedstawienia uwag na temat projektu.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Z zadowoleniem przyjmujemy wkład obywateli, organizacji i władz publicznych.

  • Jeśli udzielają Państwo odpowiedzi na te konsultacje jako obywatele, proszę kliknąć tutaj, aby przesłać swoje uwagi.
  • Jeśli udzielają Państwo odpowiedzi na te konsultacje w imieniu organizacji, prosimy kliknąć tutaj, aby przesłać swoje uwagi.
  • Jeżeli udzielają Państwo odpowiedzi na te konsultacje w imieniu organu publicznego, proszę kliknąć tutaj, aby przedstawić swoje uwagi.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na tej stronie internetowej. Zgłoszenia, które są wyraźnie oznaczone „poufne”, będą traktowane jako takie i nie publikowane. W takim przypadku proszę również przedstawić nieopatrzoną klauzulą poufności wersję odpowiedzi. Ważne jest, aby zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności załączonym do niniejszej konsultacji, aby uzyskać informacje na temat sposobu postępowania z Państwa danymi osobowymi i odpowiedziami.

Dostarczając nam dokumenty wymagane powyżej, upewnij się, że dokonane przez Ciebie redakcja prawidłowo obejmuje wszystkie informacje poufne i nie może zostać odwrócona.

Należy pamiętać, że nie możemy zagwarantować uwzględnienia odpowiedzi otrzymanych po upływie terminu.
Będziemy wdzięczni za otrzymywanie dokumentów w formacie elektronicznym.

Więcej informacji:

 

Źródło: Komisja Europejska

Powrót do listy