Cyfrowa dekada UE - rozpoczyna się pierwszy cykl współpracy i monitorowania!

09/01/2023

Wszedł w życie program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. – mechanizm monitorowania i współpracy służący osiągnięciu wspólnych celów transformacji cyfrowej Europy do 2030 r.

Po raz pierwszy Parlament Europejski, państwa członkowskie i Komisja wspólnie określiły konkretne cele i założenia w czterech kluczowych obszarach: umiejętności cyfrowych, infrastruktury – w tym łączności, cyfryzacji przedsiębiorstw i internetowych usług publicznych, w odniesieniu do Europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie. Celom tym towarzyszy cykliczny proces współpracy rozpoczynający się dziś, którego celem jest podsumowanie postępów i określenie kamieni milowych, tak aby można je było osiągnąć do 2030 r. Program tworzy również nowe ramy dla projektów wielokrajowych, które umożliwią państwom członkowskim połączenie sił w zakresie inicjatyw cyfrowych.

Cel: Cele i założenia cyfrowej dekady

Począwszy od teraz aż do 2030 r. państwa członkowskie UE, we współpracy z Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją, ukształtują swoją politykę cyfrową, aby osiągnąć cele w czterech obszarach:

  • poprawa podstawowych i zaawansowanych umiejętności cyfrowych obywateli
  • poprawa wykorzystania nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, dane i chmura, w przedsiębiorstwach UE, w tym w małych przedsiębiorstwach
  • dalsze postępy w zakresie łączności, informatyki i infrastruktury danych w UE oraz
  • udostępnienie usług publicznych i administracji w internecie.

Cele te odzwierciedlają cele programu polityki, takie jak zapewnienie bezpiecznej i chronionej technologii cyfrowej, konkurencyjne środowisko internetowe dla MŚP, bezpieczne praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa, sprawiedliwy dostęp do możliwości cyfrowych dla wszystkich, a także rozwój zrównoważonych, energooszczędnych i zasobooszczędnych innowacji.

Cele i założenia cyfrowej dekady wyznaczą kierunek działań państw członkowskich, które z kolei będą oceniane przez Komisję w corocznym sprawozdaniu z postępu prac na temat stanu cyfrowej dekady. Nowa grupa ekspertów wysokiego szczebla, Rada ds. cyfrowej dekady, wzmocni również współpracę między Komisją a państwami członkowskimi w kwestiach związanych z transformacją cyfrową. Utworzone zostanie również nowe forum w celu zaangażowania różnych zainteresowanych stron i omówienia ich poglądów.

Współpraca i monitorowanie postępów w realizacji celów na 2030 r.

W nadchodzących miesiącach Komisja wraz z państwami członkowskimi opracuje kluczowe wskaźniki skuteczności działania, które będą wykorzystywane do monitorowania postępów w osiąganiu poszczególnych celów, w ramach corocznego indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Z kolei w ciągu nadchodzących 9 miesięcy państwa członkowskie przygotują swoje krajowe strategiczne plany działania, opisujące polityki, środki i działania, które planują podjąć na szczeblu krajowym, aby osiągnąć cele i założenia programu. Od czerwca 2023 r. Komisja będzie publikować coroczne sprawozdanie z postępu prac – stan cyfrowej dekady – w celu przedstawienia aktualizacji, oceny i zaleceń dotyczących postępów w realizacji celów i założeń.

Projekty wielokrajowe

Łączenie inwestycji między państwami członkowskimi jest niezbędne do osiągnięcia niektórych celów i założeń cyfrowej dekady. Aby połączyć wysiłki i uzyskać oddziaływanie na dużą skalę, program polityki tworzy proces identyfikacji i uruchamiania projektów wielokrajowych, m.in. w obszarach takich jak 5G, komputery kwantowe i podłączone do sieci administracje publiczne.

Dalsze działania

W nadchodzących miesiącach Komisja przyjmie akt wykonawczy określający kluczowe wskaźniki skuteczności działania w odniesieniu do celów cyfrowych oraz opracuje, wraz z państwami członkowskimi, prognozowane trajektorie UE dla każdego z nich.

W czerwcu Komisja opublikuje pierwsze sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady w celu przedstawienia aktualizacji, oceny i zaleceń dotyczących postępów w realizacji celów i założeń.

W październiku państwa członkowskie przedstawią swoje pierwsze krajowe strategiczne plany działania, a Komisja opublikuje wytyczne mające je wesprzeć w tym zadaniu. 

Kontekst

9 marca 2021 r. Komisja przedstawiła swoją wizję transformacji cyfrowej Europy do 2030 r. w Cyfrowym kompasie: europejska droga w cyfrowej dekadzie. W orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2021 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen przedstawiła „Droga ku cyfrowej dekadzie” – solidne ramy zarządzania służące osiągnięciu tych celów cyfrowych. Wzywa się w nich do połączenia wysiłków i inwestycji w celu stworzenia w Europie środowiska cyfrowego, które może nadawać kierunek przyszłości, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji obywateli i przedsiębiorstw. W lipcu 2022 r. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie polityczne.

Jednocześnie w grudniu 2022 r. podpisano międzyinstytucjonalną uroczystą deklarację praw i zasad cyfrowych – unijne „cyfrowe DNA”. Komisja przedstawi również ocenę wdrażania zasad cyfrowych w corocznym sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady, aby upewnić się, że prawa i wolności zapisane w ramach prawnych UE są przestrzegane w internecie, tak jak ma to miejsce poza internetem.

Dodatkowe informacje

Źródło: Komisja Europejska

Powrót do listy