Wsparcie UE dla kultury!

20/05/2021

Posłowie zatwierdzili największy jak dotąd budżet przeznaczony na sektor kultury i sektor kreatywny UE - 2,5 miliarda euro w latach 2021-2027. Kreatywna Europa to jedyny program UE przeznaczony wyłącznie na wsparcie dla sektorów kultury i audiowizualnego. Po trudnym okresie dla artystów i całego sektora z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, w grudniu 2020 r. Parlament i Rada uzgodniły budżet w wysokości 2,5 miliarda euro na lata 2021-2027. Posłowie zatwierdzili porozumieniepodczas majowej sesji plenarnej.

Źródło: Image by cottonbro via Pexels

 
Lepsze reagowanie na potrzeby różnych sektorów

Aby wziąć pod uwagę specyfikę różnych sektorów i lepiej odpowiadać na ich potrzeby, Kreatywna Europa jest podzielona na trzy części:

Kultura skupia się na tworzeniu sieci kontaktów, współpracy międzynarodowej i multidyscyplinarnej w sektorach kultury i kreatywnym oraz na wspieraniu silniejszej tożsamości europejskiej i wartości europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem sektora muzycznego, co wynegocjowali posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Media wspierają współpracę ponad granicami, mobilność i innowacje; zwiększenie widoczności europejskich utworów audiowizualnych w nowym środowisku; i uczynienie ich atrakcyjnym dla różnych odbiorców, zwłaszcza młodych ludzi.

Część międzysektorowa ma zachęcać do innowacji, wspierać projekty międzysektorowe, wymianę najlepszych praktyk i stawianie czoła wspólnym wyzwaniom.

Kreatywna Europa wspiera również: 
  • Znak dziedzictwa europejskiego 
  • Europejskie Dni Dziedzictwa 
  • Nagrody europejskie w dziedzinie muzyki, literatury, dziedzictwa i architektury 
  • Program Europejska Stolica Kultury 
Wsparcie dla działań o unijnej wartości dodanej

Kreatywna Europa będzie wspierać działania promujące wspólne unijne korzenie, różnorodność kulturową i współpracę ponad granicami.

Promowanie włączenia społecznego i równości płci

Posłowie do Parlamentu Europejskiego położyli nacisk na włączenie społeczne i równość płci poprzez wspieranie udziału osób niepełnosprawnych, mniejszości i osób ze środowisk o niekorzystnej sytuacji społecznej, a także umiejętności kobiet.

Źródło: Parlament Europejski

 

Powrót do listy