Jest już nowy Monitor Kształcenia i Szkolenia!

12/11/2020

Komisja Europejska opublikowała dziś doroczny Monitor Kształcenia i Szkolenia. Przedstawiła w nim analizę sytuacji pod względem kształcenia i szkolenia w UE i jej państwach członkowskich. W tegorocznym wydaniu specjalną uwagę poświęcono nauczaniu i uczeniu się w epoce cyfrowej. Kryzys związany z koronawirusem uwypuklił znaczenie nauczania i uczenia się z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych, a także unaocznił istniejące niedociągnięcia w tej dziedzinie. Monitor zostanie zaprezentowany podczas rozpoczynającego się dziś hakatonu edukacji cyfrowej.

Tegoroczny Monitor

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: Bardzo się cieszę, że wiodącym tematem tegorocznego Monitora Kształcenia i Szkolenia – głównego komisyjnego sprawozdania na temat edukacji w Europie – jest edukacja cyfrowa. Jesteśmy zdania, że konieczne są daleko idące zmiany w edukacji cyfrowej. Naszą ambicją jest zwiększenie umiejętności cyfrowych Europejczyków. Komisja zaproponowała niedawno pakiet inicjatyw, w tym nowy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027. Dzięki temu pakietowi sektor edukacji będzie mógł w większym stopniu przyczynić się do wyjścia UE z kryzysu związanego z koronawirusem i budowania Europy ekologicznej i cyfrowej.

Pomimo niedawnych inwestycji państw członkowskich w infrastrukturę cyfrową dla sektora edukacji wewnątrz państw i między nimi utrzymują się znaczne różnice. Choć powszechnie uważa się, współczesna młodzież to pokolenie cyfrowych tubylców, badania wskazują, że wielu młodych ludzi nie zdobywa umiejętności cyfrowych na wystarczających poziomie. We wszystkich badanych państwach ponad 15% uczniów nie ma wystarczających umiejętności. Ponadto z danych OECD wynika, że unijni nauczyciele szkół gimnazjalnych rzadko mają możliwość szkolenia się w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do celów nauczania. Nauczyciele ci zgłaszają silną potrzebę doskonalenia zawodowego w dziedzinie wykorzystywania umiejętności cyfrowych w nauczaniu.

W swojej dorocznej ocenie sposobu, w jaki unijne systemy oświaty radzą sobie z największymi wyzwaniami, Komisja wskazuje na postępy w obniżaniu odsetka osób wcześnie kończących naukę i zwiększaniu liczby osób uczących na wszystkich poziomach – od edukacji wczesnej do szkolnictwa wyższego. Autorzy Monitora podkreślają jednak utrzymujące się wyzwanie, jakim jest wyposażenie wszystkich młodych ludzi w umiejętności podstawowe. W przybliżeniu co piąty piętnastolatek nie osiąga wystarczającego poziomu w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych, aby móc w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Ze względu na wpływ warunków społeczno-ekonomicznych na wyniki w nauce i umiejętności podstawowe uczniów konieczne jest zmniejszenie niekorzystnych różnic w dziedzinie edukacji oraz przepaści cyfrowej między uczniami.

Jak wynika z najnowszych danych przedstawionych w Monitorze, uznając wpływ odpowiednich inwestycji w edukację na wzrost gospodarczy i włączenie społeczne, państwa członkowskie utrzymały wydatki publiczne na edukację na poziomie ok. 10% całkowitych wydatków publicznych.

Czym jest Monitor Kształcenia i Szkolenia?

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019 ósmy rok z rzędu gromadzi w jednej publikacji dane opisujące zmiany w krajowych systemach kształcenia i szkolenia w całej Unii Europejskiej (UE).

W sprawozdaniu przedstawiono postępy poszczególnych państw w osiąganiu celów strategicznych ram współpracy europejskiej Kształcenie i szkolenie 2020 (ET 2020). Zawarto w nim również informacje na temat działań podjętych w celu rozwiązania kwestii związanych z edukacją w ramach europejskiego semestru.

Publikacja zawiera propozycje reform politycznych, dzięki którym krajowe systemy kształcenia i szkolenia będą mogły lepiej dopasować się do potrzeb społecznych i potrzeb rynku pracy.

Ponadto sprawozdanie wskazuje te obszary, na które należałoby przeznaczać więcej unijnych środków finansujących kształcenie, szkolenie i nabywanie umiejętności w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE – wieloletnich ram finansowych.

Monitor obejmuje porównanie między państwami, a także 28 szczegółowych sprawozdań krajowych.

Wydanie z 2019 r.

Komisarz Tibor Navracsics przedstawił Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019 na drugim europejskim szczycie poświęconym edukacji w dniu 26 września 2019 r.

Głównym tematem najnowszego wydania są nauczyciele, których uważa się za czynnik mający najsilniejszy wpływ na uczenie się w środowisku szkolnym.

Monitor wykorzystuje nowe dane i obrazuje wspólne wyzwania, przed którymi stoją państwa członkowskie UE, aby zatrudnić i utrzymać najlepszych nauczycieli. Wyzwanie to stanie się jeszcze bardziej widoczne w kolejnym dziesięcioleciu, kiedy to wielu doświadczonych nauczycieli będzie przechodzić na emeryturę.

Tegoroczne wydanie Monitora Kształcenia i Szkolenia ukazuje się dziesięć lat po inauguracji strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020). W ramach tej współpracy kraje europejskie dokonały znacznych postępów, jeśli chodzi o udział w edukacji, od czasów wprowadzenia w 2009 r. poziomów odniesienia obowiązujących w całej UE.

Jednakże około 20 proc. piętnastolatków w Europie nadal jest zagrożonych ubóstwem edukacyjnym – brakuje im podstawowych umiejętności w zakresie czytania, pisania i matematyki oraz wiedzy w dziedzinie nauk przyrodniczych. Dodatkowe obszary priorytetowe, które należy monitorować, to: umiejętności językowe i kształcenie dorosłychzawód nauczyciela, inwestycje w kształcenie i szkolenie, technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacjiprzedsiębiorczość w edukacji oraz kształcenie i szkolenie zawodowe.

Poniżej znaleźć można publikacje (sprawozdania państw członkowskich UE, sprawozdania krajowe, arkusze informacyjne, infografiki, ulotki na temat poziomów odniesienia UE oraz interaktywne zbiory danych, mapy i wykresy) dotyczące wydania monitora z 2019 r., dostępne w języku angielskim i w językach poszczególnych krajów.

Więcej informacji:

Źródło: Komisja Europejska

 

Powrót do listy