Zmiany w Stowarzyszeniu - za nami Walne Zgromadzenie Członków!

14/10/2020

Przeformułowanie w regionalny think tank, aplikacja w Konkursie Komisji Europejskiej, planowane działania, a co najważniejsze uzupełnienie obecnego Statutu Stowarzyszenia o stosowne regulacje to efekt Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams 2 października 2020 r. 

2 października 2020 r. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Pro Silesia", któremu przewodniczył Prof. Marek Pawełczyk, wiceprzewodniczącym został Tomasz Zjawiony, natomiast sekretarzem Dr Marcin Lis. Na początku posiedzenia Prezes Stowarzyszenia Prof. Wiesław Banyś stwierdził zdolność WZC do podejmowania ważnych uchwał, ze względu na obecność 7 z 8 członków zwyczajnych, odnotowano nieobecność przedstawiciela Miasta Będzina. 

Członkowie Zwyczajni byli reprezentowani w osobach:

 1. Górnośląsko Zagłębiowska – Metropolia – Pan Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu GZM, pełnomocnik stały
 2. Miasto Częstochowa – Pan Piotr Grzybowski, pełnomocnik
 3. Miasto Gliwice – Pan Mariusz Śpiewok – pełnomocnik stały
 4. Miasto Rybnik – Pan Mateusz Motyka, pełnomocnik
 5. Miasto Katowice – Pani Mariusz Jankowski, pełnomocnik stały
 6. Miasto Sosnowiec  – Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta 
 7. Miasto Zawiercie – Łukasz Konarski, Prezydent Miasta  

Ponadto na Walnym Zebraniu Członków obecni byli przedstawiciele członków wspierających:

 1. Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej – Dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Wewnętrznej, pełnomocnik stały
 2. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej – Dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem, pełnomocnik
 3. Politechniki Śląskiej – Prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, pełnomocnik stały, jednocześnie członek Zarządu Stowarzyszenia
 4. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Prof.  Robert Wolny, Dyrektor Centrum Badań i Transferu Wiedzy, pełnomocnik stały
 5. Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – Prof. Janusz Kapuśniak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, pełnomocnik  stały
 6. Uniwersytetu  Śląskiego – Prof. Tomasz Pietrzykowski, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej, pełnomocnik stały
 7. Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – Pani Anna Piecuch,  pełnomocnik
 8. Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Pan Mateusz Rzeszowski, pełnomocnik,
 9. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Pan Tomasz Zjawiony, Prezes Zarządu 

Ponadto w Walnym Zebraniu Członków udział brali:

 1. Prof. Wiesław Banyś – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 2. Dr Magdalena Ochwat – Dyrektor Zarządzająca Stowarzyszenia
 3. Pani Amanda Caban– Asystent Zarządu Stowarzyszenia
 4. Pani Anna Sitek – Specjalista ds. administracji i komunikacji Stowarzyszenia
 5. Pani Karolina Dutkiewicz-Garcia – EU Representative
 6. Pan Jakub Stęchły – Kierownik Projektów
 7. Pan Michał Syska – Dyrektor Programowy
 8. Pani Ewelina Lorenc – Nowak – Asystent Przewodniczącego GZM
 9. R.pr. Jakub Kubis - protokolant

Po przyjęciu uchwał dotyczących wyboru Prezydium Zebrania, przyjęcia porządku obrad, Przewodniczący Zebrania oddał głos Pani Karolinie Dutkiewicz-Garcia, która zreferowała założenia inicjatywy Punktu Kontaktowego Europe Direct oraz w nawiązaniu do korespondencji mailowej, poprzedzającej Walne Zgromadzenie Członków, poinformowała o postępach w konstruowaniu wniosku o prowadzenie wyżej wspomnianego Punktu Kontaktowego przez Stowarzyszenie. Szczegółowo omówiła zadania zaplanowane na pierwszy rok prowadzenia działalności ED Śląskie. 

Prezes Stowarzyszenia - Prof. Wiesław Banyś, zwrócił uwagę, że chcą aplikować w konkursach, takich jak np. wcześniej omówiony Punkt Kontaktowy, konieczne są zmiany w Statucie Stowarzyszenia, których propozycje Członkowie otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową. Przedstawiciel Miasta Katowice - Pan Mariusz Jankowski zgłosił wniosek formalny,  iż nie będzie brał udziału w głosowaniu, ponieważ wskazał, że członkostwo UM Katowice w Stowarzyszeniu jest sankcjonowane uchwałą Rady Miasta w związku z czym – po skonsultowaniu się z działem prawnym  Urzędu – zmiany w statucie powinny być uprzednio przegłosowane przez Radę Miasta Katowice.

Przedstawiciel Miasta Częstochowy - Pan Piotr Grzybowski wskazał, iż zależy to od faktu, czy statut jest elementem uchwały Rady Miasta czy jego załącznikiem.

Pan Kazimierz Karolczak, przedstawiciel GZM, wskazał, iż w związku z wątpliwościami czy w sytuacji gdy statut jest objęty uchwałą Rady Miasta, czy jego przedstawiciel jest umocowany do wzięcia udziału w głosowaniu nad zmianą  statutu objętą tą uchwałą Rady, dla bezpieczeństwa zasugerował wyłącznie się przedstawiciela  Miasta Katowice z głosowania. 

Wobec braku pytań Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – głosowanie nad zmianami statutu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 12/2020 z dnia 2.10.2020 r. w przedmiocie zmian statutu Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 6 głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się, brak głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością 6 głosów, zatem wymaganą większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania. Stwierdził, że stosownie do § 23 Statutu zmiany statutu – w brzmieniu objętym uchwałą nr 12/2020 z dnia 2.10.2020 r. - zostały przez Walne Zebranie Członków uchwalone.  

Po części formalnej wywiązała się dyskusja nt. potencjalnych działań w ramach Punktu Kontaktowego Europe Direct Śląskie, Członkowie Stowarzyszenia wyrazili poparcie i wskazali na dużą potrzebę uruchomienia takiego Punktu, przez instytucję, taką jak Stowarzyszenie, które zrzesza kluczowych przedstawicieli samorządu, nauki i biznesu z województwa śląskiego, posiada liczne kontakty w instytucjach unijnych a dotychczasowe działania, które podejmowała są tożsame z wymaganymi przez Komisję Europejską. 

Wniosek został złożony 12.10.2020 r. Wyniki powinny być znane w marcu 2021 r.

Dokumenty do pobrania: 
Powrót do listy