250 tys. euro do podziału na projekty wspierające zaangażowanie obywateli we wdrażanie polityki spójności!

24/03/2020

10 wniosków ma szansę otrzymać dofinansowanie w wysokości 25 tys. euro na projekty, które zachęcają obywateli do angażowania się w politykę spójności i wspiera ich w tych działaniach, tak aby polityka ta była lepiej wdrażana i obywatele czuli większą odpowiedzialność za jej wyniki. Aplikować można do 31 maja 2020 r. 

W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia współfinansowanych przez UE innowacyjnych działań i narzędzi angażujących obywateli w politykę spójności.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Celem ogólnym jest zachęcenie obywateli do angażowania się w politykę spójności i wsparcie ich w tych działaniach, tak aby polityka ta była lepiej wdrażana i obywatele czuli większą odpowiedzialność za jej wyniki.

Celem szczegółowym jest wspieranie projektów, które umożliwią obywatelom/organizacjom społeczeństwa obywatelskiego aktywny udział w opracowywaniu, wdrażaniu lub monitorowaniu polityki spójności. Wybrane projekty będą promować, na poziomie programu operacyjnego, aktywne uczestnictwo obywateli w realizacji celu politycznego lub celu szczegółowego danego programu.

Jak zostaną wyłonionieni laureaci?

Wybór dokonany zostanie w oparciu o jakość wniosku i planowanych działań. Priorytetowo traktowane będą wnioski związane z projektami dotyczącymi:

  • opracowywania nowych narzędzi lub działań wspierających zaangażowanie obywateli w politykę spójności
  • rozszerzania zakresu już istniejących narzędzi lub działań na rzecz wzmacniania i zwiększania skali zaangażowania obywateli w politykę spójności.

W swoich wnioskach zainteresowane organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny wykazać gotowość i zdolności organizacyjne do realizacji swojego projektu mającego na celu wzmocnienie roli obywateli lub organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu polityki spójności.

Kto ma zarządzać projektem?

Projekty mogą być zarządzane samodzielnie lub we współpracy z instytucją zarządzającą lub instytucją pośredniczącą dla danego programu finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Fundusz Spójności (FS). Wybrana organizacja społeczeństwa obywatelskiego będzie jedynym odbiorcą dotacji, tj. beneficjentem.

Jak wygląda dofinansowanie?

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków szacuje się na 250 000 EUR.

Maksymalna kwota dotacji wyniesie 25 000 EUR.

Komisja zamierza sfinansować 10 wniosków.

Komisja zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko części dostępnych środków finansowych.

Jakie wymagania kwalifikowalności wniosku trzeba spełnić?

Aby wnioski były kwalifikowalne, muszą być:

  • przesłane nie później niż w terminie składania wniosków;
  • złożone na piśmie z wykorzystaniem formularza wniosku;
  • sporządzone w jednym z języków urzędowych UE.

Niespełnienie tych wymogów będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą być składane przez organizację niekomercyjną (prywatną lub publiczną).

Osoby fizyczne nie spełniają kryteriów kwalifikowalności.

Informacja dla wnioskodawców ze Zjednoczonego Królestwa: Po wejściu w życie w dniu 1 lutego 2020 r. umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 6, art. 137 i art. 138, odniesienia do osób fizycznych lub prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej należy rozumieć jako obejmujące osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. W związku z tym mieszkańcy i podmioty Zjednoczonego Królestwa kwalifikują się do uczestnictwa w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków.

Jak wygląda harmonogram?
  • ostateczny termin składania wniosków: 31 maja 2020 r.
  • okres oceny: czerwiec-lipiec 2020 r.
  • ponformowanie wnioskodawców: wrzesień 2020 r.
  • podpisanie umów o udzielenie dotacji: październik 2020 r.
Więcej infromacji:
Powrót do listy