Europejskie Uniwersytety - szansa na prestiż i fundusze na nowe partnerstwa.

17/12/2019

Czas zintegrować nowe pokolenie kreatywnych Europejczyków, którzy będą w stanie współpracować w różnych językach, ponad granicami państw i dyscyplinami, aby sprostać ogromnym wyzwaniom społecznym i niedoborom wykwalifikowanej kadry w Europie.

Do 26 lutego 2020 roku można aplikować w drugim naborze wniosków Europejskie Uniwersytety w ramach Akcji 2 -  - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w programie ERASMUS+. Maksymalny wkład UE przyznawany na trzyletni europejski uniwersytet: 5 000 000 euro.

Co?

Inicjatywa Europejskie Uniwersytety w ramach Akcji 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w programie ERASMUS+

Kto?

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej (DG EAC) oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Dlaczego?

Celem inicjatywy dotyczącej europejskich szkół wyższych jest zintegrowanie nowego pokolenia kreatywnych Europejczyków, którzy będą w stanie współpracować w różnych językach, ponad granicami państw i dyscyplinami, aby sprostać ogromnym wyzwaniom społecznym i niedoborom wykwalifikowanej kadry w Europie.

Kiedy i gdzie?
  • Czas trwania projektu: 3 lata
  • Data składania wniosków: 26 lutego 2020 roku do godziny 17.00 
  • Ogłoszenie wynikówlipiec 2020 roku
Jak?

Minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego (posiadające ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego - ECHE) z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu; publiczne i prywatne organizacje działające w obszarze kształcenia i szkolenia, badań i innowacji mogą wziąć udział w projekcie w roli partnerów stowarzyszonych. 

Warunkiem jest złożenie w terminie aplikacji. 

Czym jest inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych?

Sytuacja w szkolnictwie w całej Europie zmienia się nieustannie. Na szczycie w Göteborgu w 2017 r. unijni przywódcy przedstawili swoją wizję edukacji i kultury. W konkluzjach z grudnia 2017 r. Rada Europejska wezwała kraje Unii, Radę oraz Komisję do poczynienia postępów w zakresie szeregu inicjatyw, po to aby:

„wzmocnić strategiczne partnerstwa w całej UE między instytucjami szkolnictwa wyższego i promować wyłonienie się do 2024 r. około dwudziestu »europejskich szkół wyższych«, opartych na oddolnych sieciach uczelni z całej UE, dzięki czemu studenci będą mogli zdobywać dyplomy w trybie łączenia studiów w kilku państwach UE i zwiększy się międzynarodowa konkurencyjność europejskich uczelni”.

Odpowiedzią na to wezwanie jest inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych przygotowana przez uczelnie, organizacje studenckie, kraje unijne oraz Komisję. Jest to obecnie jedna z inicjatyw przewodnich ambitnego planu stworzenia europejskiego obszaru edukacji.

Czym są europejskie szkoły wyższe?

Europejskie szkoły wyższe to międzynarodowe partnerstwa, które będą uniwersytetami przyszłości wspierającymi europejskie wartości i tożsamość europejską. Zrewolucjonizują one europejskie szkolnictwo wyższe pod względem jakości i konkurencyjności. Aby zrealizować to ambitne założenie, Komisja testuje obecnie możliwe modele współpracy europejskich szkół wyższych. W tym celu ogłosiła dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+. Partnerstwa:

  • będą obejmować wszelkiego rodzaju instytucje szkolnictwa wyższego i będą miały szeroki zakres geograficzny w Europie
  • będą się opierać na wspólnie opracowanej długoterminowej strategii kładącej nacisk na zrównoważony charakter, dążenie do doskonałości i wartości europejskie
  • będą oferować programy nauczania dostosowane do studentów, realizowane przy współpracy różnych uczelni, gdzie zróżnicowana społeczność studentów mogłaby tworzyć własne programy i korzystać z mobilności na każdym etapie studiów
  • będą działać w oparciu o podejście zorientowane na wyzwania, w ramach którego studenci, kadra akademicka i partnerzy zewnętrzni mogą podejmować współpracę w interdyscyplinarnych zespołach, aby rozwiązywać największe problemy, z jakimi mierzy się dziś Europa.
Wyniki pierwszego zaproszenia do składania wniosków

Wyniki zaproszenia z 2019 r. zostały już opublikowane. To pierwsze zaproszenie do składania wniosków (wraz z drugim, które zostanie opublikowane na jesieni) pozwoli przetestować możliwe modele wdrażania koncepcji europejskich szkół wyższych i zbadać potencjał tej inicjatywy pod kątem transformacji systemu szkolnictwa wyższego. Inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych zostanie w pełni wdrożona i rozszerzona w ramach kolejnego programu Erasmus na lata 2021–2027. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w nocie faktograficznej i komunikacie prasowym. Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia do składania wniosków na 2019 r. dostępne są na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Więcej informacji:
Powrót do listy