Nasz Wiceprezes Arkadiusz Chęciński przewodniczącym zgromadzenia Metropolii!

13/11/2019

Podczas XX Sesji  Zgromadzenia Metropolii na przewodniczącego zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii został wybrany Arkadiusz Chęciński - Prezydent Sosnowca oraz wiceprezes naszego Stowarzyszenia.

Źródło: Twitter Metropolia GZM

 

 

 

 

 

 

Źródło: Twitter Metropolia GZM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja – mocą ustawy przygotowanej dla regionu – skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zajmuje się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.


Organy GZM ukonstytuowały się we wrześniu 2017 r. Na przewodniczącego zarządu metropolii wybrano wówczas wcześniejszego członka zarządu woj. śląskiego Kazimierza Karolczaka, a na przewodniczącego zgromadzenia – prezydenta Katowic Marcina Krupę.

Po ubiegłorocznych wyborach samorządowych Krupa poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego zgromadzenia. Zdecydowano wówczas, aby w związku z pięcioletnią kadencją i podziałem metropolii na pięć podokręgów, wprowadzić rotacyjne przewodnictwo w zgromadzeniu każdego podokręgu – ze zmianą co rok.

Następnie, w listopadzie ub. roku, na stanowisko to wybrano Andrzeja Dziubę – prezydenta Tychów, będących największym miastem tamtejszego podokręgu. Dziuba po wyborze przypominał m.in., że funkcja przewodniczącego zgromadzenia ma przede wszystkim charakter techniczny, związany głównie ze sprawnym prowadzeniem obrad.

W środę, trzymając się tamtych ustaleń, Dziuba zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego zgromadzenia, wskazując następnie jako kandydata prezydenta Sosnowca, będącego największym miastem podokręgu sosnowieckiego. Chęciński został tego dnia wybrany na przewodniczącego.

Wybrano też nowego wiceprzewodniczącego zgromadzenia. Z podokręgu katowickiego wybrany został prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Podczas środowej sesji Zgromadzenia na stanowisko członka zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z podokręgu bytomskiego wybrano b. posła PO, dotychczasowego wiceprzewodniczącego rady miejskiej Bytomia Jacka Brzezinke. Zastąpił on Karolinę Wadowską, która złozyła rezygnację.

W rozdziale statutu GZM, poświęconym zgromadzeniu metropolii, wskazano m.in., że składa się ono z 41 delegatów gmin. Zgromadzenie wybiera z nich przewodniczącego zgromadzenia (jego zadaniem jest tylko organizowanie pracy zgromadzenia i prowadzenie jego obrad), a także nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących. Zgromadzenie może powoływać komisje stałe lub doraźne.


Zgromadzenie kontroluje przez komisję rewizyjną (3-9 delegatów) działalność zarządu i jednostek organizacyjnych GZM. Powołuje też stałą komisję rozjemczą (3-9 delegatów), której głównym zadaniem jest rozpatrywanie sprzeciwów wniesionych wobec projektów uchwał zgromadzenia (gminy mogą je wnosić, jeśli w ich ocenie projekty uchwał istotnie naruszają ich interes).

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 11 delegatów, komisji zgromadzenia i zarządowi GZM. Uchwały zgromadzenia są podejmowane podwójną większością głosów (chyba że ustawa stanowi inaczej). Zgromadzenie obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego zgromadzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Źródło: http://samorzad.pap.pl/

Powrót do listy