Zebranie Zarządu oraz Walne Sprawozdawcze za nami!

02/07/2019

Przyjęte sprawozdania finansowe, z działalności Zarządu oraz Stowarzyszenia, absolutorium dla Zarządu, a także zaakceptowana wysokość oraz termin opłacania składek, w tym przyjęcie propozycji tegorocznego budżetu to efekty Zebrania Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia. Członkowie Stowarzyszenia obradowali 13 czerwca br. oraz 1 lipca br.  

Zarząd 13 czerwca br. obradował w składzie: Prof. Wiesław Banyś - Prezes Zarządu, Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydent Sosnowce Arkadiusz Chęciński, Prof. Marek Pawełczyk - Prorektor Politechniki Śląskiej oraz Prezes Regionalnej Izby Handlowo-Przemysłowej w Gliwicach Wiktor Pawlik. Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwał Mecenas Jakub Kubis. Podczas zebrania przyjęto uchwałę Komisji Rewizyjnej, zawierającą raport z przeprowadzonego przez nią badania. Prezes przedstawił również członkom Zarządu wniosek Województwa Śląskiego o obniżenie wysokości tegorocznej składki, w związku z planowanym wyjściem ze struktur Stowarzyszenia. 

Tego samego dnia rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia Cżłonków Stowarzyszenia, którym przewodniczył Prof. Marek Pawełczyk, wiceprzewodniczącym został Wiktor Pawlik, natomiast sekretarzem Jakub Kubis. Na początku zebrania Prezes Prezes Stowarzyszenia - Prof. Wiesław Banyś poprosił Aleksander Monsiol-Szatkowską z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o zabranie głosu i przedstawienie planów Urzędu względem Stowarzyszenia, w tym planownaym wystąpieniu ze Stowarzyszenia oraz przywróceniem biura regionalnego Województwa w Brukseli do struktur Urzędu Marszałkowskiego ze skutkiem na dzień 1 września br. Następnie Prezes przedstawił sprawozdania z prac Zarządu oraz Stowarzyszenia, a także finansowe wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta w 2018 r. Sprawozdania zostały przyjęte, a Zarząd otrzymał absolutorium. Na wniosek wiceprzewodniczącego zebrania, Walne podjęło decyzję o wykluczeniu z porządku obrad i podjęcia uchwały ws. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej, która z natury ma charektr kontrolny, więc jest organem obdarzonym zaufaniem, który w imieniu wszystkich członków monitoruje prace Stowarzyszenia, w tym Zarządu. Kolejnym punktem zebrania była dyskusja oraz podjęcie uchwał ws. terminu i wysokości składek oraz budżetu na 2019 r. Ze względu na dostarczone 13 czerwca br. pismo Marszałka Województwa Śląskiego, Walne podjęło decyzję o zakończeniu obrad w tym momencie i powróceniu do spraw finansowych 1 lipca br., po wcześniejszym otrzymaniu zaktualizowanych uchwał wraz z załącznikami.

Dokumenty do pobrania:

1 lipca br. odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, któremu przewodniczył Tomasz Zjawiony, wiceprzewodniczącym został Andrzej Karasiński, natomiast sekretarzem Jakub Kubis. Prezes Zarządu ponownie przedtawił, rozesłane do Człnków Stowarzyszenia drogą mailową, wnioski Województwa Śląskiego oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach o obniżenie wysokości składki w bieżącym roku. Odbyła się dyskusja, po której przyjęto obydwa wnioski. Nim podjęto uchwałę ws. wysokości oraz terminów płatności składek, na wniosek wiceprzewodniczącego zebrania podjęto korektę uchwały i wydłużono termin płatności składek. Na zakończenie przyjęty został budżet Stowarzyszenia na rok 2019. 

Dokumenty do pobrania:

 

Powrót do listy