Do 7 mln euro na projekty z zakresu przyszłości niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu

21/01/2019

Do 19 lutego 2019 r. można wnioskować o dofinansowanie na badania, które powinny wykazać w jaki sposób procesy ekologiczne, różnorodność biologiczna (w tym ekosystemy lądowe i / lub morskie) oraz usługi ekosystemowe bezpośrednio i pośrednio wpływają na zmiany klimatyczne. Działania powinny uwzględniać interakcje i reakcje między zmianą klimatu a różnorodnością biologiczną, funkcjami i usługami ekosystemowymi.

W porozumieniu paryskim zwraca się uwagę na konieczność podjęcia działań w celu zapewnienia integralności wszystkich ekosystemów i ochrony różnorodności biologicznej w kontekście walki ze zmianami klimatu i dostosowania się do ich skutków. Lepsze zrozumienie wzajemnych oddziaływań i zwrotów między procesami ekologicznymi a zmianą klimatu, wraz z wytycznymi opartymi na dowodach, ma kluczowe znaczenie dla opracowania odpowiednich strategii i środków ukierunkowanych na efektywne rozwiązania w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i opłacalnych, dostosowanych do ekosystemów adaptacji i łagodzenia zmian klimatu. Duży wpływ na te działania ma inteligentna polityka klimatyczna, która może przyczynić się do zmniejszenia innych obciążeń środowiskowych, w tym zanieczyszczenia powietrza. 

Projekty powinny przewidywać wprowadzenie działań klastrowych z innymi odpowiednimi wybranymi jednostkami w zakresie współpracy między projektami, konsultacji i wspólnych działań dotyczących przekrojowych kwestii i podziału wyników, a także udziału we wspólnych spotkaniach i wydarzeniach komunikacyjnych. W tym celu wnioski powinny przewidywać specjalny pakiet roboczy i / lub zadanie oraz przeznaczać na ten cel odpowiednie zasoby.

Komisja uważa, że wnioski wymagające wkładu UE w wysokości od 5 do 7 mln EUR pozwoliłyby na skuteczną pracę na rzecz tak zdefiniowanego celu. Nie wyklucza to jednak składania i poddawania procedurze selekcji wniosków wymagających innych kwot.

Termin składania wniosków: 19 luty 2019

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej. 

Powrót do listy