UE bliżej Japonii - stwórz konsorcjum w ramach Erasmus+

21/01/2019

Od 2019 roku program Erasmus Mundus po raz pierwszy otwiera się na nowy model partnerstwa w formie wspólnego naboru wniosków pomiędzy UE a Japonią. Celem wzajemnego zaproszenia będzie wyłonienie najlepszych konsorcjów europejskich i japońskich uniwersytetów w celu opracowania silnie zintegrowanych wspólnych programów magisterskich i zaoferowania studentom stypendiów. Mobilność studentów i naukowców między UE a japońskimi uniwersytetami zaangażowanymi w projekty będzie kluczową cechą tego działania. Wnioski można składać do 1 kwietnia br., a cały budżet projektu to 6 mln euro. 

W ramach partnerskiego programu współfinansowane będą 3 wspólne projekty promujące innowacyjność i doskonałość w europejskich i japońskich obszarach szkolnictwa wyższego. Projekty te będą realizowane przez międzynarodowe konsorcja, składające się z co najmniej 3 uczelni z krajów programu Erasmus + i co najmniej 1 uczelni z Japonii.

Celem działania jest wspieranie poprawy jakości, innowacyjności, doskonałości i umiędzynarodowienia w instytucjach szkolnictwa wyższego, podniesienie jakości i atrakcyjności europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz wspieranie zewnętrznego działania UE w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Odbywać się to będzie poprzez oferowanie stypendium przez cały okres studiów najlepszym studentom studiów magisterskich, podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów studiów magisterskich, a w szczególności znaczenia wspólnych studiów magisterskich dla rynku pracy, dzięki większemu zaangażowaniu pracodawców. Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus mają charakter transnarodowy i uczestniczą w nich w charakterze partnerów instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech różnych krajów programu.

Kto może złożyć wniosek?

Instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w kraju programu, która składa wniosek w imieniu konsorcjum prowadzącego wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, w tym w imieniu konsorcjów współfinansowanych przez UE i MEXT. Filie instytucji szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego ustanowione w kraju programu lub filie instytucji szkolnictwa wyższego z kraju programu, które zostały ustanowione w kraju partnerskim, nie są uprawnione do składania wniosku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C przewodnika. Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru.

Przydatne informacje:

Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli.

Termin składania wniosków: 1 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli).

Całość budżetu: 6.000.000 EUR

Więcej informacji 
Powrót do listy